Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontratlı 77 sağlık işçisi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi kontratlı 77 sağlık işçisi alacak

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğünden: KONTRATLI İŞÇİ ALIM İLANI

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğünde sarfiyatları özel bütçeden karşılanmak üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4.maddesinin (b) fıkrası uyarınca kontratlı işçi olarak istihdam edilmek üzere “Sözleşmeli İşçi Çalıştırılmasına Ait Esasların” Ek 2. unsurunun (b) fıkrasına nazaran aşağıda belirtilen unvanlarda, 2020 yılı KPSS (B) kümesi puan sıralamaları temel alınmak suretiyle 77 kontratlı işçi alınacaktır.

GENEL KAİDELER ve AÇIKLAMALAR

1 – Türkiye Cumhuriyeti Vatandaşı olmak,

2 – Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

3 – Türk Ceza Kanununun 53 üncü hususunda belirtilen mühletler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla müddetle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı hatalar, ulusal savunmaya karşı kabahatler, devlet sırlarına karşı cürümler ve casusluk, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, itimadı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, hatadan kaynaklanan malvarlığı bedellerini aklama yahut kaçakçılık cürümlerinden mahküm olmamak.

4 – Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış, muaf yahut ilişiği olmamak.

5 – 657 sayılı Kanunun 53 üncü unsur kararları gizli kalmak kaydı ile misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

6 – 2020 yılı KPSS imtihanına girmiş olmak,

7 – Rastgele bir Toplumsal Güvenlik Kurumandan, emeklilik yahut yaşlılık aylığı almıyor olmak.

8 – Adaylara hizmet kontratı yapılacak olup, mukavelede belirtilen koşulları yerine getirmediği belirlenen (tespit edilen) adayların kontratları 1 (bir) ay içerisinde feshedilecektir.

9 – Başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4/B hususu yeterince, “Sözleşmeli olarak istihdam edilenler hizmet mukavelesine ters hareket etmesi nedeniyle kuramlarınca mukavelelerinin feshedilmesi yahut kontrat devri içerisinde Bakanlar Heyeti kararı ile belirlenen istisnalar hariç mukaveleyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren 1 (bir) yıl geçmedikçe kuramların kontratlı işçi durumlarında istihdam edilemezler.” kararına uygun olması

10 – Başvuracak adaylarda üstte belirtilen özel kurallar ile 657 sayılı Kanunun 48. unsurunda belirtilen genel koşullar aranır.

11 – Lisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS P3 puanı temel alınacaktır. Önlisans mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS P93 puanı temel alınacaktır.. Ortaöğretim mezunları için 2020 KPSS (B) kümesi KPSS P94 puanı temel alınacaktır.

13 – Müracaatlarda ‘Kamu Misyonlarında Birinci Kez Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Yönetmelik” kararları uygulanır.

14 – 7/24 Kesintisiz hizmet sunumu gereği nöbet yöntemi planlanan çalışma dahilinde gece nöbeti ve gece vardiyasında çalışmaya mani hali bulunmamak.

NOT: Gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu tespit edilenlerin talepleri değerlendirilmeyecek, haklarında rastgele bir süreç yapılmış ise bu süreçler iptal edilecektir. Ayrıyeten, konusu cürüm teşkil eden konularda gerekli yasal yollara başvurulacaktır.

MÜRACAAT YERİ ve HALİ

1) Online olarak Sağlık Araştırma ve Uygulama Merkezinde (Hastane) yer alan konumlara müracaatta bulunacak adayların https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ web adresinden müracaat yapılacak durum için gerekli evrakları sisteme eksiksiz olarak yüklemesi ve müracaat sürecini tamamlaması gerekmektedir.(Başvuru kılavuzu web sitemizde mevcuttur.)

2) Adaylar müracaat esnasında oluşturdukları kullanıcı ismi ve şifresi ile üye girişi yaparak müracaatlarının tanımlanıp tanımlanmadığını takip etmeleri gerekmektedir.

3) Adaylar ilan edilen takımlardan yalnızca birine başvurabilecek olup birden fazla takıma müracaat yapamayacaktır. (Birden fazla duruma müracaat yapan adayların her iki müracaatında geçersiz sayılacaktır.)

4) Adaylar KPSS puan çeşidi, yılı ve puanını içeren dokümanlarını ÖSYM web servisleri aracılığı ile barkodlu evrak üretilmeli ve online kayıt sistemine bu doküman PDF formatında yüklenmelidir. Adayların tercih edilen durum için belirlenen KPSS puan tipi ve yılı ile mezuniyet belgeleri/diplomaları denetim edilecek olup, başvurulan konuma uygun olmaması durumunda müracaat süreci değerlendirmeye alınmayacaktır. İstenilen evraklar (Diploma/ Mezuniyet dokümanı, KPSS (B) kümesi imtihan sonuç dokümanı, fotoğraf, nüfus cüzdanı vb.) ilgili alanlara yükleyecektir.

5) Başvurusu “Başvurunuz alınmıştır.” ibaresi görülmeyen hiçbir müracaat değerlendirilmeye alınmayacaktır.

6) Müracaat süreçleri ilanın Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren 15 (on beş) gün içerisinde yapılabilecektir.

7) Online müracaatlar dışında şahsen, posta ve e-posta yolu ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

8) Online Müracaat süreçleri sırasında gerçeğe ters doküman verdiği ya da beyanda bulunduğu yahut eksik evrak verdiği sonradan tespit edilenler ile istenilen evrakları ibraz etmeyenlerin müracaatları geçersiz sayılacak, kontratları yapılmış olsa dahi iptal edilecek, hakkında yasal süreç yapılacaktır.

9) Adaylar Kurumumuz ilanına müracaatta bulunarak 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanununa kapsamında; Şahsî bilgilerinin kaydedilmesi, işlenmesi ve paylaşılmasına muvafakat vermiş sayılırlar.

MÜRACAATLARIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE SONUÇLARI

1) Müracaat sonunda yazılı ve/veya kelamlı imtihan yapılmayacaktır. 2020 KPSS (B) kümesi puan sıralaması temel alınarak mukavele yapmaya hak kazanıp kazanmadıkları birinci evvel 6698 sayılı Şahsî Dataların Korunması Kanununa kapsamında ferdî bilgileri gizlenerek ilan edilecek olup, ardından web sitemizde duyurular menüsünde https://ekampus.afsu.edu.tr/basvuru/ adresindeki web portalına kendi kullanıcı kodu ve şifrelerini kullanmak yoluyla giriş yaparak öğrenilebilecektir. İlgili web adresi portalında (kişiye özel) şahsa yapılan bildirim tebliğ mahiyetinde olacağından ilgililere ayrıyeten tebligat yapılmayacaktır.

2) Değerlendirmeler KPSS puan sıralamasına nazaran yapılacak olup, adayların KPSS puanlarının eşit olması durumunda diploma tarihi itibariyle evvel mezun olmuş olan, bununda birebir olması halinde yaşı büyük olan aday tercih edilecektir.

3) Asil olarak atanmaya hak kazanan adayların müracaat yapmadığı, feragat ettiği yahut adayın kaideleri taşımadığının tespit edilmesi halinde yerine ilan edilen yedek adaylardan (Her takım sayısı için 1(Bir) yedek aday belirlenecek olup) KPSS puan sırasına nazaran sırası ile çağırılarak atama yapılacaktır.

4) Yedek olarak atanmaya hak kazanan adaylar asil adayların taşıdığı kaideleri yerine getirmelidir.

5) Müracaat sonunda gerçeğe karşıt doküman ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal süreç yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. Yönetimimiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

6) Kontratlı konumlara yerleşen adaylar sonuçların ilanından itibaren en geç 15 (on beş) gün içerisinde AFSÜ İşçi Daire Başkanlığı İdari İşçi Ünitesine şahsen başvurması gerekmektedir. Evraklarını mühleti içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Evrakların teslimini müteakip yerleştirme süreci yapılacaktır. Kontratlı işçi konumlarına yerleştirildiğinin adaylara bildirisinden itibaren 657 sayılı Kanunun 62’nci unsurunda belirtilen müddetler içerisinde aday misyonuna başlamak zorundadır.

7) İlanda bulunmayan kararlar için genel mevzuat kararları uygulanır.

MÜRACAAT ESNASINDA SİSTEME YÜKLENECEK DOKÜMANLAR

1- Kontratlı işçi müracaat formu (Online müracaat sonrasında form sisteme otomatik yüklenmektedir.)

2- Tahsil durumları itibariyle ilgili 2020 yılı KPSS (B) imtihanından alınmış olan KPSS sonuç evrakı fotokopisi (ÖSYM Sisteminden “Barkodlu” Denetim Kodu Olan) Adayların Sonuç evrakları ÖSYM kayıtları ile denetim edilecektir. Yanlış beyanda bulunanların müracaatları geçersiz sayılacaktır. PDF olarak sisteme yüklenecektir.

3- Mezuniyet dokümanı aslı yahut onaylı sureti (PDF olarak sisteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

4- 1 adet Fotoğraf (jpeg formatında sisteme yüklenecektir.)

5- Nufüs Cüzdanı aslı ve fotokopisi (PDF olarak siteme yüklenecek)

6- Erkek adaylar için Askerlik Durum Evrakı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

7- İsimli Sicil Kaydı (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

8- Varsa daha evvel çalışmış olduğu SGK Hizmet Dökümü (PDF olarak siteme yüklenecektir. e-Devlet çıktısı da kabul edilecektir.)

9- Sertifika istenen ilan için ilgili doküman (PDF olarak sisteme yüklenecektir.)

Adres:

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü

İşçi Daire Başkanlığı Zafer Sağlık Külliyesi A blok Dörtyol Mah. 2078 Sokak No: 3 AFYONKARAHİSAR

Bilgi için irtibat telefonu: 0 (272) 444 03 04/Dahili 42553

291/1-1

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com canlı okey oyna tam sohbet izmir escort süperbahis bets10 giris Mecidiyeköy Escort bodrum escort bedava bahis esenyurt escort beylikdüzü escort avcilar escort