Aile doktorlarının disiplin cezalarına 3 yeni karar

Aile doktorlarının disiplin cezalarına 3 yeni karar

Danıştay Başkanlığının yayımlanan 3 yeni kararında aile tabiplerinin disiplin süreçlerine ait 3 hususu açıklığa kavuşturdu. Buna nazaran;

– Aile tabibine mevt evrakı düzenleme nöbetini yerine getirmediği münasebeti ile ihtar puanı verilmesi hukuka uygundur.

– Adabına uygun soruşturma açılmadan ceza verilemez

– Disiplin süreçlerinde zamanaşımı süreci mutlak sakatlayan bir konudur.

Aile doktoruna vefat evrakı düzenleme nöbetini yerine getirmediği münasebeti ile ihtar puanı verilmesi

Dava; aile tabibi olarak vazife yapan davacının, 30/07/2014 tarihinde mevt dokümanı düzenleme nöbetini yerine getirmediğinden “Mevzuatla verilen başka vazifeleri yapmadığından bahisle beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci derece mahkemesince, davacının, 30/07/2014 tarihinde İsimli ve Mevt Dokümanı Düzenleme asil icap nöbetçisi olduğu halde, anılan tarihte bu misyonunu yapmadığının sabit olduğunun görüldüğü sübuta eren bu fiili karşılığı davacının 5 (beş) ihtar puanı ile ihtar edilmesine ait 19/12/2014 günlü, 903-08/02 sayılı süreç ile bu sürece yaptığı itirazın reddine ait 16/02/2015 günlü, 2479 sayılı süreçlerde hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

Karar Danıştay’ca onaylanmıştır.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Temel : 2016/8747

Karar : 2020/539

Tarih : 04.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVACI): …

VEKİLİ: …

KARŞI TARAF (DAVALI): …

VEKİLİ: …

İSTEMİN KONUSU: … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem: Dava; … ili … Toplum Sıhhati Merkezine bağlı … Aile Sıhhati Merkezinde aile doktoru olarak misyon yapan davacının, 30/07/2014 tarihinde vefat dokümanı düzenleme nöbetini yerine getirmediğinden “Mevzuatla verilen öbür vazifeleri yapmadığından bahisle beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ait 19/12/2014 günlü, 903-08/02 sayılı süreç ile bu sürece yaptığı itirazın reddine ait 16/02/2015 günlü, 2479 sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti: … Yönetim Mahkemesinin temyize mevzu kararıyla; davacının, 30/07/2014 tarihinde İsimli ve Mevt Evrakı Düzenleme asil icap nöbetçisi olduğu halde, anılan tarihte bu vazifesini yapmadığının sabit olduğunun görüldüğü sübuta eren bu fiili karşılığı davacının 5 (beş) ihtar puanı ile ihtar edilmesine ait 19/12/2014 günlü, 903-08/02 sayılı süreç ile bu sürece yaptığı itirazın reddine ait 16/02/2015 günlü, 2479 sayılı süreçlerde hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle dava reddedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ:

Danıştay Onyedinci Dairesinin 28/01/2016 günlü, E:2015/11746, K:2016/448 sayılı kararı ile defin Yönetmelik’inin ilgili hususlarının iptaline karar verilmesi nedeniyle, nöbet listelerinin türel desteğinin kalmadığı, anılan nedenle verilen ihtar cezalarının da iptaline karar verilmesi gerektiği, Danıştay Beşinci Dairesinin E:2012/8148 sayılı belgesinde isimli tabiplik hizmetlerinin aile doktorlarının misyonu olmadığının karara bağlandığı, defin ve isimli tabiplik nöbetlerinin, Anayasa’nın “Zorla çalıştırma yasağı” başlıklı 18. hususuna terslik teşkil ettiği, nöbet uygulamasının ayrıyeten Anayasa’nın 10 ve 128. hususları ile milletlerarası kontratlara de terslik teşkil ettiği ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI:

Temyiz isteminin müddet aşımına uğrayıp uğramadığının öncelikle incelenmesi gerektiği, davacıya verilen isimli ve defin mevt dokümanı düzenleme nöbet vazifesinin, mevzuat kararları uyarınca kamu faydası ve hizmet gerekleri doğrultusunda tesis edildiği, … Belediye Başkanlığı bünyesinde belediye tabibi bulunmadığı, davacının kendisine verilen nöbet vazifesine gelmediğinin sübuta erdiği, bu nedenle dava konusu süreçte hukuka terslik bulunmadığı yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

KANISI: Temyiz isteminin reddi ile Mahkeme kararının açıklama eklenmek suretiyle onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesi’nce; Danıştay Beşinci Dairesi tarafından, Danıştay Başkanlık Şurasının 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıyeten bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen evrakta, Tetkik Yargıcı’nın açıklamaları dinlendikten ve evraktaki dokümanlar incelendikten sonra, evrakın tekemmül ettiği anlaşıldığından davacının yürütmenin durdurulması istemi hakkında bir karar verilmeksizin işin gereği görüşüldü:

TÜREL KIYMETLENDİRME:

Yönetim ve vergi mahkemelerinin son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. hususunda yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yol ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

Öte yandan, davacı tarafından, Danıştay Onyedinci Dairesinin 28/01/2016 günlü, E:2015/11746, K:2016/448 sayılı kararı ile Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin Süreçleri Hakkında Yönetmelik’in ilgili hususlarının iptaline karar verilmesi nedeniyle, nöbet listelerinin tüzel desteğinin kalmadığı ve ihtar cezalarının da iptaline karar verilmesi gerektiği ileri sürülmüş ise de anılan kararın temyiz edilmesi üzerine, Danıştay İdari Dava Daireleri Heyetinin 15/11/2018 günlü, E:2016/3091, K:2018/4806 sayılı kararıyla; “Mezarlık Yerlerinin İnşası ile Cenaze Nakil ve Defin Süreçleri Hakkında Yönetmeliğin “Tanımlar” başlıklı 4. hususunun 1. fıkrasının (g) bendinde, vefat dokümanının, tabip yahut gömme müsaade dokümanı vazifelisi tarafından verilen, cenazenin defninin yapılmasının uygun olduğunu gösteren doküman olarak tanımlandığı, 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanununun ilgili kararlarında, her ilçede hükümet tabibinin olacağı, hükümet tabiplerinin vilayet sağlık müdürlerinin buyruğu altında oldukları, bulundukları yerlerin sağlık işlerinden sorumlu oldukları, defin ruhsatlarının (ölüm belgesi) kural olarak belediye tabibi tarafından verileceği, belediye tabibi olmayan yerlerde ise, bu vazife ve yetkinin Hükümet tabibinde olduğu, tabip bulunmayan yerlerde ise kelam konusu evrakın küçük sıhhat memurları yahut bu mevzu ile görevlendirilmiş memurlar tarafından verileceği, bunların da olmadığı yerlerde defin ruhsatiyesinin jandarma karakol kumandanı yahut köy muhtarınca tanzim edileceğinin kurala bağlandığı; görüldüğü üzere mevt dokümanının düzenlenmesi konusunda bir sıralamaya yer verilerek bu yetkinin öncelikle belediye tabibinde olmakla birlikte, belediye tabibinin olmadığı yerlerde toplum sıhhati tabipleri ve aile tabiplerinin görevlendirildiği, 1593 sayılı Genel Hıfzıssıhha Kanunu’nun 8, 216 ve 219. unsurları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Ek 33. unsuru, 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanununun 2. unsuru, 3. unsurunun 1. ve 5. fıkrası ile 5. unsuru, 5258 sayılı Yasanın 8. hususuna dayanılarak çıkarılan Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinin 4. hususunun (l) ve (n) bendi ile 10. hususunun 5. fıkrası ve dava konusu edilen Yönetmelik kararları birlikte incelenip değerlendirildiğinde, mevt dokümanı hizmetlerinin yerine getirilmesi konusunda birinci derecede aile tabiplerinin misyonlu ve yetkili olmadığı ve kelam konusu hizmetlerin, hizmetin çeşidine nazaran ilgili tabipler ve kurumlar (belediye tabibi, toplum sıhhati doktoru, isimli tıp kurumu ve hastaneler) tarafından yerine getirileceği anlaşılmakla birlikte, vefat evrakı düzenleme hizmetlerinin yürütülmesi noktasında, bu hizmetlerin yürütülmesine muhtaçlık duyulan yerlerde hizmetin aksamadan devamlılığı açısından ve iş yükü gözetilerek, ilgili tabip yahut kurumların bulunmaması durumunda aile tabiplerinin de görevlendirilebileceği sonucuna ulaşıldığından, iptali istenilen hususlarda hukuka terslik bulunmadığı gerekçesiyle, anılan Daire kararının bozulmasına karar verildiği anlaşıldığından, muhakkak kuralların varlığı halinde aile tabiplerinin defin nöbetinde görevlendirilebilecekleri açıktır.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVACININ TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı karara üstte yapılan açıklamanın da eklenmesi suretiyle ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davacı üzerinde bırakılmasına, kullanılmayan …-TL yürütmenin durdurulması harcının davacıya iadesine,

4. Belgenin Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Aile tabibine saat 05:00’da telefonla arandığı halde defin ruhsatı düzenleme konusundaki vazifesini yerine getirmediği münasebeti ile ihtar puanı verilmesi

Dava; aile doktoru olarak vazife yapan davacının, beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci derece mahkemesince süreç iptal edilmiştir. Münasebet olarak şu konu gösterilmiştir:

İhtara bahis fiilinin sübuta erip ermediğinin tespiti hedefiyle soruşturma açılıp gerekli araştırmalar yapıldıktan ihtar puanı cezası verilmesi yahut verilmemesi istikametinde süreç tesis edilmesi gerekirken soruşturma açılmadan sadece savunma alınarak beş (5) ihtar puanı verilmesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmamaktadır.

Karar Danıştay’ca onaylanmıştır.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Temel : 2016/8324

Karar : 2020/535

Tarih : 04.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): …

VEKİLİ: …

KARŞI TARAF (DAVACI): …

VEKİLİ: …

İSTEMİN KONUSU: … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Metodu Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ:

Dava Konusu İstem : Dava; … ili … Toplum Sıhhati Merkezine bağlı … Aile Sıhhati Merkezinde aile tabibi olarak vazife yapan davacının, Aile Hekimliği Uygulaması Kapsamında Sağlık Bakanlığınca Çalıştırılan Çalışana Yapılacak Ödemeler ile Mukavele Adap ve Temelleri Hakkında Yönetmeliğin 14. unsurunun 1. fıkrası uyarınca beş (5) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ait 10/07/2013 günlü, 11636 sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … Yönetim Mahkemesinin temyize bahis kararıyla; defin ruhsatı düzenleme konusunda belediye tabiplerine nazaran ikincil derecede sorumlu olan davacının 08/03/2013 günü saat 05:00’da telefonla arandığı halde defin ruhsatı düzenleme konusundaki vazifesini yerine getirmemesi üzerine, ihtara mevzu fiilinin sübuta erip ermediğinin tespiti gayesiyle soruşturma açılıp gerekli araştırmalar yapıldıktan ihtar puanı cezası verilmesi yahut verilmemesi tarafında süreç tesis edilmesi gerekirken soruşturma açılmadan sadece savunma alınarak beş (5) ihtar puanı verilmesine ait dava konusu süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu süreç iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI: Davacının 07/03/2013 tarihi saat 17.00’dan, 08/03/2013 tarihi saat 08.00’a kadar nöbetçi olduğu halde telefona yanıt vermediğinin sabit olduğu, 28/05/2013 tarihli savunması da kâfi görülmeyerek, mevzuat çerçevesinde direkt ihtar cezası verildiği, bu manada dava konusu sürecin mevzuata uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI: Yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ: …

FİKRİ: Temyiz isteminin reddi ile yordam ve yasaya uygun olan Yönetim Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından Danıştay Başkanlık Konseyinin 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıyeten bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen evrakta, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve evraktaki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

TÜZEL KIYMETLENDİRME:

Yönetim ve vergi mahkemelerinin kesin kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. hususunda yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yol ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E: …, K: … sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davalı yönetim üzerinde bırakılmasına,

4. Evrakın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildiri tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2020 tarihinde oyçokluğuyla karar verildi.

KARŞI OY :

Belgenin incelenmesinden, … ili … Toplum Sıhhati Merkezine bağlı … Aile Sıhhati Merkezinde aile tabibi olarak misyon yapan davacının, 14/03/2013 tarihli ve 06/06/2013 tarihli üst yazılarla sunduğu savunmalarında, 08/03/2013 tarihinde nöbete gitmediğini ikrar ettiği ve davacının aksiyonunun gerçekleştiği konusunun taraflarca çekişme konusu yapılmadığı ve bu haliyle olayın disiplin soruşturması açılması suretiyle aydınlığa kavuşturulmasını gerektirecek bir boyutunun olmadığı anlaşıldığından soruşturma yapılmamış olmasının dava konusu süreci hukuken sakatlayacak bir istikameti bulunmamaktadır.

Açıklanan sebeplerle, Yönetim Mahkemesince verilen karar hukuka ve yola karşıt bulunduğundan, davalı yönetimin temyiz isteminin kabulü ile anılan kararın bozulması gerektiği görüşüyle, Mahkeme kararının onanması yolundaki çoğunluk kararına katılmıyorum. 04.02.2020

Disiplin zamanaşımı

Dava; aile doktoru olarak vazife yapan davacının, “İş arkadaşlarına yahut hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek” fiili nedeniyle yirmi (20) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ait sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci derece mahkemesince davacıya verilen 20 ihtar puanı cezasının Yönetmelik’in 14/6 hususu uyarınca zamanaşımına uğradığı münasebeti ile süreç iptal edilmiştir.

Karar Danıştay’ca onaylanmıştır.

T.C. DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Temel : 2016/4342

Karar : 2020/532

Tarih : 04.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): … Valiliği

VEKİLİ : Av. …

KARŞI TARAF (DAVACI): …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, dilekçede yazılı nedenlerle 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususu uyarınca temyizen incelenerek bozulması isteminden ibarettir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; … ili, Merkez … Nolu Aile Sağlık Merkezinde … numaralı Aile Hekimliği ünitesinde aile tabibi olarak misyon yapan davacının, yirmi (20) ihtar puanı ile cezalandırılmasına ait 03/09/2014 günlü, 486 sayılı sürecin iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti : … Yönetim Mahkemesinin temyize mevzu kararıyla; davacıya verilen 20 ihtar puanı cezasının Yönetmelik’in 14/6 hususu uyarınca zamanaşımına uğradığı anlaşıldığı; bu nedenle davacı hakkında “İş arkadaşlarına yahut hizmet alanlara hakarette bulunmak ya da bunları tehdit etmek” fiilinin subuta erdiği teziyle tesis edilen 03/09/2014 günlü, 486 sayılı süreçte hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu süreç iptal edilmiştir.

TEMYİZ EDENİN SAVLARI: Hasımlığın Türkiye Halk Sıhhati Kurumuna yöneltilmesi gerektiği, dava konusu sürecin mevzuata uygun olarak müddetinde tesis edildiği; mevzuattaki mühletler yanında şimdi iki yıllık müddetin sona ermediği, dava konusu sürecin yetki, sebep, form, husus ve gaye istikametinden hukuka uygun olduğu ileri sürülmektedir.

KARŞI TARAFIN YANITI: Dava konusu sürecin zamanaşımına uğradığı, tespit tarihinin 10/02/2014 olduğu, fakat sürecin 03/09/2014 tarihinde sonuçlandırılması nedeniyle zamanaşımının kelam konusu olduğu, her türlü soruşturmanın yahut görevlendirmenin şahsen Vali tarafından yapılması gerektiği, lakin dava konusu süreçte soruşturmanın Halk Sıhhati Müdürü tarafından başlatılmasının hukuka terslik teşkil ettiği; sonuç prestijiyle Mahkeme kararının onanmasına karar verilmesi gerektiği yolundadır.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

KANISI: Temyiz isteminin reddi ile yordam ve yasaya uygun olan Yönetim Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmektedir.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince, Danıştay Beşinci Dairesi tarafından Danıştay Başkanlık Heyetinin 01/08/2016 günlü, K:2016/32 sayılı kararının “Ortak Hükümler” kısmının 1. fıkrası uyarınca, ayrıyeten bir gönderme kararı verilmeksizin Dairemize iletilen evrakta, Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki dokümanlar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

HUKUKSAL KIYMETLENDİRME:

Yönetim ve vergi mahkemelerinin sonuncu kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yolu Kanunu’nun 49. unsurunda yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar adap ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU:

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. … Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz masraflarının istemde bulunan davalı yönetim üzerinde bırakılmasına,

4. Evrakın Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. hususu uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun 1. fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren (15) onbeş gün içinde Danıştay’da karar düzeltme yolu açık olmak üzere, 04.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink grandpashabet giriş lidyabet yeni giriş slotbar giriş meritparkbet nilbahis betroyal fairbahis canlı okey oyna tam sohbet bodrum escort izmir escort süperbahis bodrum escort bayan