Askerliğini öğretmen olarak yapanların özlük hakları nedir, tayın bedeli ödenir mi?

Askerliğini öğretmen olarak yapanların özlük hakları nedir, tayın bedeli ödenir mi?

ÖĞRETMENLER, TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAKİBEN ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI BUYRUĞUNA VERİLMEKTEDİR

1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek 4. unsuruna nazaran, Ulusal Eğitim Bakanlığı takımlarında öğretmen olarak misyon yapanlar ile mesleği öğretmen olan lakin bu vazifeye başlamamış bulunanlar, temel askerlik eğitimini takiben Ulusal Eğitim Bakanlığı buyruğuna verilmektedirler.

İşte o unsur;

“Ek Unsur 4 – Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının muhtaçlık göstermesi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, 1111 sayılı Kanuna tabi olarak silahaltına alınacak yükümlülerden, bu Bakanlık takımlarında öğretmen olarak misyon yapanlar ile mesleği öğretmen olan fakat bu vazifeye başlamamış bulunanlar, bu Kanunun 10 uncu unsurunun 4 üncü bendinde belirtilen süreçlere tabi tutulmaksızın gereksinim fazlası olarak ayrılırlar ve temel askerlik eğitimini takiben mezkür Bakanlık buyruğuna verilirler. Bunların ölçüsü belirtilen gereksinimin altında olduğu takdirde öncelikle yüksekokul mezunu, bunların da muhtaçlığı karşılamaması halinde lise ve dengi okul mezunu yükümlüler, uygun nitelikleri taşımaları ve istekli bulunmaları kaidesiyle, muhtaçlık nispetinde temel askerlik eğitimini müteakip Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı buyruğuna verilirler. Muhtaçlığın bunlarla da karşılanmaması halinde öncelikle yüksekokul mezunu, bunların da muhtaçlığı karşılamaması halinde lise ve dengi okul mezunu olup niteliği öğretmenlik yapmaya elverişli bulunan lakin istekli olmayan yükümlüler ortasından yeteri kadarı kura ile öğretmen olarak ayrılır. Bunların misyon yerleri Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir.

Askerlik yükümlülüğüne başlamadan evvel bu Bakanlık takımlarında öğretmen olanlar ile devlet memuru olarak çalışanlar evvelki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşlarını almaya devam ederler. Daha evvel memuriyet vazifesinde bulunmayanların, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren, 657 sayılı Kanun kararlarına nazaran intibakları yapılır. Bunların maaşları Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ödenir.

Yükümlüler; öğretmen olarak vazife yaptıkları sürece resmi elbise giyemez ve iaşe edilmezler. Hizmet müddeti emsali erbaş yahut erlerin hizmet mühleti kadardır, bu müddet askerlik şubesinden sevk tarihinden başlar, hizmetleri sırasında yöntemine nazaran öğretmenlik mesleği ile alakaları kesilenler geri kalan hizmetlerini erbaş yahut er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve maaşları kesilir.

Bu yükümlüler hakkında firar, hava değişimi, müsaade tecavüzü, kısa periyodik firar ve kısa vadeli müsaade tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak kabahatlerinden ötürü Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Adabı ve Disiplin Hata ve Cezaları Hakkında Kanun ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Yolu Kanunu kararları uygulanır. Bu bahislerde yetkili askeri mahkeme yahut disiplin mahkemesi Ulusal Savunma Bakanlığınca tespit edilir.”


ÖĞRETMENLERDEN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAKİBEN ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI BUYRUĞUNA VERİLENLERİN MAAŞLARI ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞINCA ÖDENMEKTEDİR

1076 sayılı Yedek Subaylar Ve Yedek Askeri Memurlar Kanununun Ek 7. unsuruna nazaran,Milli Eğitim Bakanlığı buyruğuna verilerek öğretmen olarak ayrılan ve misyona başlayan yükümlülere, 926 sayılı Kanunda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenmektedir.

İşte o husus,

“Ek Husus 7 -Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığının gereksinim göstermesi ve Genelkurmay Başkanlığının uygun görmesi üzerine, yedek subay aday adayı olarak silahaltına alınacaklardan, bu Bakanlık takımlarında öğretmen olarak misyon yapanlar ile mesleği öğretmen olan fakat Bakanlık takımlarında öğretmenlik vazifesine başlamamış bulunanlardan yeteri kadarı, temel askerlik eğitimini takiben Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı buyruğuna verilirler. Bunların ölçüsü, belirtilen gereksinimin altında olduğu takdirde, yedek subay aday adayları ortasında, tahsilleri itibariyle öğretmenlik yapabileceklerden istekli olanlar da temel askerlik eğitimleri sonunda Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı buyruğuna verilirler. Gereksinimin bunlarla da karşılanamaması halinde yeteri kadarı, öğretmen olabilecek tahsili görmüş olup da istekte bulunmayanlar ortasından kura ile tespit edilir. Bu husus kararlarına tabi yükümlüler bu Kanunun 3 üncü unsuru mucibince ere ayrılmayıp tamamı yedek subay adaylığına ayrılırlar.

Birinci fıkra uyarınca öğretmen olarak ayrılan ve misyona başlayan yükümlülere, 926 sayılı Kanunda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ödenir.

Bu yükümlüler; öğretmenlik vazifeleri sırasında resmi elbise giyemezler, emsali yedek subaylar kadar hizmet yaparlar, hizmetleri askerlik şubelerinden sevk tarihinde başlar, vazife yerleri Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca belirlenir, hizmetleri sonunda asteğmen olarak terhis edilirler, bu misyonları sırasında yoluna nazaran öğretmenlik mesleği ile bağlantıları kesilenler kalan hizmetlerini er olarak tamamlamak üzere kıtalara sevk edilirler ve Bakanlıkla da ilişikleri kesilir.

Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığı buyruğuna verilenler hakkında firar, hava değişimi, müsaade tecavüzü, kısa müddetli firar, kısa vadeli müsaade tecavüzü, yoklama kaçağı, bakaya ve geç iltihak suretiyle bakaya kalmak cürümlerinden ötürü Askeri Ceza Kanunu, Disiplin Mahkemeleri Kuruluşu, Yargılama Yolu ve Disiplin Cürüm ve Cezaları Hakkında Kanun ile Askeri Mahkemeler Kuruluşu ve Yargılama Yolu Kanunu kararları uygulanır. Bu mevzularda yetkili askeri mahkeme ve disiplin mahkemesi Ulusal Savunma Bakanlığınca tespit edilir.”


ÖĞRETMENLERDEN TEMEL ASKERLİK EĞİTİMİNİ TAKİBEN ULUSAL EĞİTİM BAKANLIĞI BUYRUĞUNA VERİLECEKLERLE İLGİLİ KONULAR YÖNETMELİKLE BELİRLENMEKTEDİR

1111 sayılı Askerlik Kanununun Ek 5. hususundaki;Bu Kanunla, 1076 sayılı Kanuna eklenen ek 7 nci husus ile 1111 sayılı Kanuna eklenen ek 4 üncü unsurun uygulanmasıyla ilgili konular, Ulusal Savunma Bakanlığı ile Ulusal Eğitim Gençlik ve Spor Bakanlığınca ortaklaşa çıkarılacak yönetmelikle düzenlenir.” kararlarına nazaran de Ulusal Eğitim Bakanlığı buyruğuna verilecek Öğretmenlerle ilgili konular yönetmelikle belirlenmektedir.

Kelam konusu yönetmelik iseYükümlülüğünü Ulusal Eğitim Bakanlığı Buyruğunda Öğretmen Olarak Yerine Getirecekler Hakkında Yönetmeliktir.

ASKERLİĞİNİ ÖĞRETMEN OLARAK YAPANLARIN ÖZLÜK HAKLARI ŞUNLARDIR

İlgili yönetmeliğin “Özlük hakları” başlıklı 14. unsurunda askerliğini öğretmen olarak yapanların özlük hakları belirlenmiştir.

İşte o husus;

“Madde 14 – Ulusal Eğitim Bakanlığı buyruğunda öğretmen olarak misyon alacak 1111 ve 1076 sayılı Kanunlara tabi yükümlülerin özlük hakları aşağıda belirtilmiştir:

a) 1076 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden, Ulusal Eğitim Bakanlığı buyruğunda öğretmen olarak misyon yapmak üzere ayrılanlara, fiilen öğretmenlik misyonuna başladıkları tarihten itibaren 27/7/1967 tarihli ve 926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununda asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenir ve bu yükümlülerin aylıklarından Ordu Yardımlaşma Kurumu aidatı kesilir. Bunlara öğretmenlikten ötürü ayrıyeten bir fiyat ödenmez.

b) 1111 sayılı Kanuna tabi yükümlülerden;

1) Askerlik hizmetine başlamadan evvel Bakanlık takımlarında öğretmen olanlar ile Devlet memuru olarak çalışanların evvelki memuriyetleri itibariyle hak kazandıkları maaşları, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenir.

2) Daha evvel memuriyet misyonunda bulunmayanların, fiilen öğretmenliğe başladıkları tarihten itibaren 657 sayılı Kanun kararlarına nazaran intibakları yapılır ve maaşları Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenir.

c) Bu Yönetmelik kararlarına nazaran öğretmen olarak misyon alanlar hakkında sicil raporu düzenlenmez.”


ASTEĞMENLER İÇİN TESPİT EDİLEN AYLIK, ÖDENEK, YARDIM VE TAZMİNATLAR NEDİR?

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununun “ONİKİNCİ KISIM Mali Kararlar BİRİNCİ KISIM Aylıklar, Ek Vazifeler, Yolluk ve Harçlıklar” başlıklı 135. unsuru ile başlayıp 165. unsur ile biten kararlara nazaran Asteğmenler için tespit edilen aylık, ödenek, yardım ve tazminatlar Ulusal Eğitim Bakanlığınca ödenir.

PEKALA,ASKERLİĞİNİ ÖĞRETMEN OLARAK YAPANLARA TAYIN BEDELİ ÖDENİR Mİ?

926 sayılı Türk Silahlı Kuvvetleri İşçi Kanununun “IX – Harçlıklar” başlıklı 143. unsuru 3.fıkrasında;”Kendi nam ve hesabına fakülte yahut yüksekokulları bitirenlerden subay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine alınanlar, asteğmenler için ilgili mevzuatında öngörülen aylık ve mali haklar ile toplumsal yardımlardan (tayın bedeli hariç) motamot yararlandırılırlar. 2629 sayılı Kanun kararları gizlidir.” kararları bulunmaktadır.

Münasebetiyle askerliğini öğretmen olarak yapanlara tayın bedeli ödenmez

Ahmet KANDEMİR

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell cialis fiyat https://genctenhaber.net/ grandpashabet giriş lidyabet yeni giriş slotbar giriş meritparkbet nilbahis betroyal fairbahis istanbul escort şişli escort mecidiyeköy escort şişli escort mersin escort bayan instagram takipçi satın al ucuz takipçi satın al