Kamu Toplumsal Tesislerine Ait Yebliğ yayımlandı

Kamu Toplumsal Tesislerine Ait Yebliğ yayımlandı

BİLDİRİM

Hazine ve Maliye Bakanlığından:

KAMU TOPLUMSAL TESİSLERİNE AİT BİLDİRİM

(TEBLİĞ NO: 2021-1)

Hedef ve kapsam

HUSUS 1 – (1) Bu Bildirinin hedefi, merkezi idare kapsamındaki kamu yönetimleri, döner sermayeli kuruluşlar, kamu iktisadi teşebbüsleri, kamu bankaları ile öteki kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve gibisi toplumsal ve dayanak maksatlı tesislerden dinlenme emeliyle yahut öteki gayelerle yararlanacaklardan alınacak yemek, konaklama ve öteki hizmet bedellerinin tespitinde ve elde edilen gelirlerin kullanımında uyulacak yöntem ve asılları belirlemektir.

Destek

HUSUS 2 – (1) Bu Bildirim, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 220/A unsurunun birinci fıkrasının (j) bendine dayanılarak hazırlanmıştır.

Eğitim ve dinlenme tesisleri

UNSUR 3 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinden yararlanacak kurum işçisinden 2021 yılında alınacak en az bedeller, tesislerin bu Bildirim ekinde belirtilen özellikleri göz önünde bulundurularak aşağıdaki formda tespit edilmiştir:

a) Ekte sayılan özelliklerden on beş ve daha fazlasını taşıyan tesislerde kişi başına günlük 29,00 TL yemek ve 11,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos devrinde 14,50 TL) konaklama bedeli,

b) Ekte sayılan özelliklerden en az on iki ve en fazla on dört adedini taşıyan tesislerde kişi başına günlük 24,00 TL yemek ve 10,00 TL (1 Temmuz-15 Ağustos periyodunda 13,00 TL) konaklama bedeli,

c) Ekte sayılan özelliklerin on iki adedinden daha azı bulunan tesislerde kişi başına günlük 19,00 TL yemek ve 8,50 TL (1 Temmuz-15 Ağustos devrinde 13,00 TL) konaklama bedeli,

alınır.

(2) Konut yahut bağımsız kısımda; buzdolabı bulunanlarda günlük en az 5,00 TL, televizyon bulunanlarda günlük en az 5,00 TL ve klima bulunanlarda günlük en az 7,00 TL konut başına ek bedel alınır.

Misafirhaneler

HUSUS 4 – (1) Misafirhanelerden yararlanan kurum çalışanından kişi başına her gece için en az 14,50 TL alınır. Yönetimlerce, verilen hizmetin özelliği, maliyeti ve standardın üzerinde olması, odadaki yatak sayısı üzere konular dikkate alınarak daha yüksek konaklama bedeli tespit edilebilir.

(2) Misafirhanelerden yararlanacak süreksiz vazifeli kamu çalışanından alınacak konaklama bedeli, süreksiz görevlendirmenin birinci 10 günü için gündeliklerinin %50 artırımlı ölçüsünün tamamını, daha sonraki günler için ise artırımsız gündeliklerinin 1/2’sini, süreksiz vazifeli kontrol elemanlarından alınacak konaklama bedeli ise yurt içi gündeliklerinin %50 artırımlı ölçüsünün tamamını geçemez.

(3) Misafirhanelerden yararlanan süreksiz misyonlu işçi hangi kamu kurumunda çalışırsa çalışsın hepsine tıpkı tarife uygulanır.

(4) Öteki toplumsal tesislerden yararlandırılan süreksiz misyonlu kamu çalışanı ile süreksiz vazifeli kontrol elemanlarından alınacak konaklama bedeli hakkında da birinci, ikinci ve üçüncü fıkralarda yer alan kararlar uygulanır.

(5) Her ne isim altında ve müddette olursa olsun (kiralanmış olan yerler dahil) kurumun tasarrufunda olan yerlerde işçinin konaklaması halinde (lojman olarak tahsis edilenler hariç), bu yerler de misafirhane kapsamında kıymetlendirilir.

Kreş ve çocuk bakımevleri fiyatları

HUSUS 5 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarına ilişkin kreş ve çocuk bakımevlerine kabul edilecek devlet memurları ile başka kamu işçisinin her çocuğu için aylık bakım fiyatı minimum 264,00 TL olarak tespit edilmiştir. Fakat, belirlenen minimum aylık fiyatların kreş ve çocuk bakımevi hizmetlerinin karşılanmasında kâfi olmadığı durumlarda, kurum ve kuruluşlar belirlenen fiyatın üzerinde bedel tespit etmeye yetkilidir.

Spor tesisleri

HUSUS 6 – (1) Kurum işçisi de dahil olmak üzere, her türlü futbol, basketbol, voleybol salon ve alanlarından, tenis kortlarından, yüzme havuzlarından, su ve kış sporlarının yapıldığı yerlerden yahut öteki spor tesislerinden yararlananlardan, bir saatlik yararlanma karşılığı olarak;

a) Spor alet ve gereçlerinin yararlananlar tarafından temin edilmesi halinde kişi başına en az 10,00 TL,

b) Spor alet ve materyallerinin tesisten temin edilmesi halinde kişi başına en az 14,50 TL,

bedel alınır.

(2) Amatör spor karşılaşmaları sırasında lisanslı sportmenlerin idman gayesiyle yahut öğrencilerin ders programı çerçevesinde belirtilen tesislerden yararlanmaları halinde, ilgili yönetimlerce gerekli görüldüğü takdirde bedel alınmayabilir yahut daha az bir bedel alınabilir.

(3) Hamam, sauna ve kaplıcalardan bir saatlik yararlanma karşılığı kişi başına en az 18,00 TL bedel alınır.

(4) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcaların eğitim ve dinlenme tesisleri içinde yer alması durumunda, muhakkak devreler prestijiyle dinlenme hedefiyle kalanların bu tesislerden yararlanmaları halinde birinci ve ikinci fıkralarda belirtilen bedellerin 1/4’ü alınır.

(5) Spor tesisleri ile hamam, sauna ve kaplıcalara abone olan kamu işçisinden alınacak bir aylık abone bedeli, bu unsurda belirtilen ölçülerin 15 katından az olmamak kaydıyla, kurumlarca belirlenebilir.

Ortak konular

HUSUS 7 – (1) Kamu kurum ve kuruluşlarının tasarrufunda bulunan eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve gibisi toplumsal tesislerin işletme masrafları için ilgili kurum ve kuruluşların bütçelerinden rastgele bir katkıda bulunulmaması temeldir.

(2) Bu tesislerde merkezden süreksiz vazifeyle gönderilecek işçi sayısı minimum düzeyde tutulur ve 2020 yılında görevlendirilen işçi sayısı hiçbir halde aşılamaz.

(3) Bu çeşit yerlerde, 2021 yılında, merkezi idare bütçesi ile döner sermaye ve fonlardan fiyat ödenmek üzere birinci kere işçi istihdam edilemez, lakin fiyatı toplumsal tesis işletme gelirlerinden karşılanmak üzere birinci kere işçi istihdamı yapılabilir.

(4) Kuruma ve/veya mensuplarına yardım ve hizmet gayesiyle kurulmuş olan fon, vakıf, dernek ve gibisi kuruluşlar eliyle işletilen tesislere kurum bütçesinden direkt yahut dolaylı olarak katkıda bulunulamaz.

(5) Kamp periyotları için tespit edilen tarifenin %20’si müracaat sırasında avans olarak alınır. Kamp tahsis edilemeyenler ile kamp devrinin başlamasından bir hafta öncesine kadar vazgeçenlere avansları motamot iade edilir. Geçerli bir mazereti olmaksızın bu mühletten sonra vazgeçtiklerini bildirenlere her gün için avansın %5’i oranında kesinti yapılmak suretiyle avansları iade edilir, kamp devrinin başlamasına kadar vazgeçtiklerini bildirmeyenlerin ise avansları iade edilmeyerek gelir kaydedilir.

(6) Tesislerin lokanta (alakart yoluyla yemek çıkarılması halinde alakart yemek bedelleri dahil), pastane, kafeterya, büfe, disko ve başka hizmet verilen yerlerinde yemek, kahvaltı, içki, meşrubat, çay, kahve ve gibisi hizmet bedelleri hiçbir biçimde maliyetinin altında olamaz.

(7) Bu Bildiride belirtilen yemek, konaklama ve başka hizmetlerin bedelleri (geçici vazifeli kamu işçisinden misafirhanelerde alınacak konaklama bedeli hariç), yararlananlardan alınması gereken en az ölçüler olup, kurum ve kuruluşlar yemeğin maliyeti, hizmetin daha farklı biçimlerde sunulması ve tesisin bulunduğu mahallin özelliği üzere konular ile talebin ağır olduğu Temmuz-Ağustos, yılbaşı, bayram ve yarıyıl tatili üzere periyotları de dikkate alarak bu bedellerin üzerinde bedel tespit edebilir.

(8) Bir kurum yahut kuruluşun eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve gibisi toplumsal ve dayanak gayeli tesislerinden yararlandırılan;

a) O kurum ve kuruluşun emeklisi ile o kurum ve kuruluşun işçisinin yahut emeklisinin eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum çalışanı için belirlenen tarife uygulanır.

b) Öbür kurum ve kuruluşların işçisi ve emeklileri ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kurum işçisi için belirlenen tarife uygulanır.

c) Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri ve bu üyeliği sona erenler, dışarıdan atanan bakanlar ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına, kamu kurum ve kuruluşlarının Türkiye genelindeki toplumsal tesislerinde, bu kurum ve kuruluşların kendi çalışanı için uyguladığı en uygun tarife uygulanır ve en uygun halde yararlanmaları sağlanır.

(9) Eğitim ve dinlenme tesisi, misafirhane, kreş, çocuk bakımevi, spor tesisi ve gibisi toplumsal tesislerden sekizinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yer alanların dışında yararlandırılanlara kurum çalışanı için belirlenen tarifenin en az %50 fazlası uygulanır. Lakin, tesislerden yararlanmada öncelik; o kurum çalışanı ve emeklisi ile bunların eşleri, üstsoy ve altsoylarına verilir.

(10) Kelam konusu tesislerde, 1 Şubat 2018 tarihinden sonra doğan çocuklar için konaklama bedeli alınmaz. Bunlar için yemek istenilmesi halinde yemek bedelinin yarısı alınır. 1 Şubat 2015 ile 1 Şubat 2018 tarihleri ortasında (bu tarihler dahil) doğan çocuklar için ise (eğitim ve dinlenme tesislerinde yemek istenilip istenilmediğine bakılmaksızın) konaklama ve yemek bedelinin yarısı alınır.

(11) Kamu toplumsal tesislerinden yararlandırılmayla ilgili olarak yayımlanan Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık genelgeleri kararları gizlidir.

(12) Bu Bildirimde belirlenmiş olan bedellere, katma bedel vergisi dahil değildir.

(13) 4 üncü hususun ikinci fıkrasında belirtilen sınırlamalar, konaklama bedelinin katma kıymet vergisi dahil olarak belirlenmesi halinde dahi aşılamaz.

(14) Tesisler için tespit edilen fiyatlar, tahsisin yapıldığı tarihte ilgililerden peşin olarak tahsil edilir.

(15) Kamp ve tesislerden, tahsis dokümanında ismi yazılı olanların yerine diğerleri faydalandırılamaz.

(16) 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 28 inci unsurunun (A) fıkrası uyarınca birinci derece kritik vilayet olarak belirlenen vilayetlerdeki toplumsal tesislerden yararlanacak olan güvenlik işçisi hariç olmak üzere, tesisler devamlılık arz edecek biçimde pansiyon yahut bekar lojmanı olarak kullanılamaz.

(17) Kamu vazifelileri sendika ve konfederasyonlarınca düzenlenecek eğitim çalışmalarında, kamu kurum ve kuruluşlarının eğitim tesislerinden kamu kurumları için öngörülen tarife karşılığı ve tesisin uygun olması halinde ilgili sendika ve konfederasyonlar yararlandırılabilir.

(18) Tesislerin büsbütün yahut kısmen kiraya verilmesi imkanları araştırılarak uygulamaya bu istikamette yük verilir. Muhtaçlık duyulması halinde yemek, çay ve sair hizmetler, hizmet alımı suretiyle temin edilebilir.

(19) Tesislerde, tesisin bağlı olduğu kurumun merkeziyle yahut tedarik üzere tesisin işletilmesiyle direkt alakalı olarak yapılan resmi görüşmeler ve haberleşmeler dışında, tesislerde kalanların yararlandıkları telefon, faks ve internet üzere hizmetlerin fiyatları yararlananlar tarafından tesisten ayrılmadan evvel ödenir. Yönetimler bu bahiste gerekli tedbirleri alır.

(20) Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen kreş ve çocuk bakımevi üzere tesislerin toplumsal tesis kapsamında olması nedeniyle, bu tesislerin sarfiyatlarına de bütçeden katkıda bulunulmaz, münasebetiyle bunların her türlü sarfiyatları kreş ve çocuk bakımevlerinin kendi gelirlerinden karşılanır.

(21) Kurum ve kuruluşların bu Bildirim kapsamındaki tesislere ait olarak 2021 yılında uygulayacakları tarife ve yararlanma bedelleri, kendi internet sitelerinde yer alır ve ebediyen yeni tutulur.

(22) Toplumsal tesislerle ilgili olarak yapılacak ödeme ve tahsilatlarda aşağıdaki konulara uyulur:

a) Vazifeliler nezdinde kurum amirleri tarafından belirlenen ölçünün üzerinde nakit bulundurulmaz.

b) Avans olarak verilen meblağların en geç 30 gün içinde mahsubu yahut iadesi sağlanır.

c) Toplumsal tesis paraları sermayesinin yarısından fazlası kamuya ilişkin bankalarda koruma edilir.

ç) Ödeme ve tahsilatın banka vasıtasıyla yapılması temeldir.

(23) Kurum amirleri şahsen ya da kontrol elemanları marifetiyle toplumsal tesislerin süreçlerini, defter ve evraklarını vakit zaman ve her halükarda yıl sonlarında denetler. Düzenlenecek kontrol raporları kurumlarda koruma edilir.

(24) Bu Bildirimde belirtilmeyen konular, hizmetin gereğine nazaran ilgili mevzuata alışılmamış olmamak üzere kurumlar tarafından belirlenir.

(25) Bu Bildiride belirtilen asılların yanı sıra, 7/7/2017 tarihli ve 30117 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Toplumsal Tesislerinin İşletilmesine Ait Bildiri (Sayı: 2017-6)’in uygulanmasına da devam olunur.

Yürürlükten kaldırılan bildiri

HUSUS 8 – (1) 18/1/2020 tarihli ve 31012 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kamu Toplumsal Tesislerine Ait Bildiri (Tebliğ No: 2020-1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

HUSUS 9 – (1) Bu Bildirim 1/2/2021 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

UNSUR 10 – (1) Bu Bildirim kararlarını Hazine ve Maliye Bakanı yürütür.

EK

EĞİTİM VE DİNLENME TESİSLERİNİN ÖZELLİKLERİ

Kamu kurum ve kuruluşlarınca işletilen eğitim ve dinlenme tesislerinde bulunabilecek özellikler aşağıda belirtilmiştir.

1 – Tesisin deniz, göl, akarsu kenarında yahut kış sporlarına elverişli yerler ile termal alanlarda olması

2 – Konut yahut bağımsız kısmında tuvalet ve banyo

3 – Sıcak su

4 – Havalandırma tesisatı

5 – Konut yahut bağımsız kısmında telefon

6 – Salonlarda ve konut yahut bağımsız kısımlarda müzik yayını

7 – Mutfak ve lokanta

8 – Konut yahut bağımsız kısmın içinde mutfak yeri

9 – Dinlenme ve oyun salonu

10 – Çay bahçesi

11 – Asansör

12 – Diskotek

13 – Çocuk bahçesi

14 – Spor alanları

15 – Revir

16 – Plaj

17 – Güneşlenme yerleri ve teçhizatı

18 – Otopark (en az 20 araçlık)

19 – Yüzme havuzu

20 – Hamam

21 – Sauna

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink grandpashabet giriş lidyabet yeni giriş slotbar giriş meritparkbet nilbahis betroyal fairbahis canlı okey oyna tam sohbet bodrum escort izmir escort süperbahis bodrum escort bayan