Sağlık raporunda, hayati tehlikesi vardır kaydı bulunması, sağlık mazereti için zarurî mudur?

Sağlık raporunda, hayati tehlikesi vardır kaydı bulunması, sağlık mazereti için zarurî mudur?

Bilindiği üzere, Devlet Memurlarının Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına Ait Yönetmeliğin 13 üncü unsurunda, “Memurun sağlık mazeretine dayanarak yer değiştirme talebinde bulunabilmesi için; kendisi, eşi, annesi, babası, bakmakla yükümlü olduğu çocukları ve yargı kararı ile vasi tayin edildiği kardeşinin hastalığının vazife yaptığı yerde tedavisinin mümkün olmadığı yahut mevcut vazife yerinin kelam konusu şahısların sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğini eğitim ve araştırma hastanesi yahut üniversite hastanesinden alınacak sağlık şurası raporu ile belgelendirmesi gerekir.” kararı yer almaktadır.

Burada yer alan “mevcut vazife yerinin kelam konusu şahısların sağlık durumunu tehlikeye düşüreceğinden” ne anlaşılması gerektiği hakkında Danıştay açıklama getirdi.

Olayda; Dava; tıp eğitimini tamamlayan davacının, 29/12/2015 günlü, 66. Periyot Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Hakkari vilayetine hekim olarak atanmasına ait sürecin; eşinin sağlık durumu dikkate alınmaksızın tesis edildiği ileri sürülerek iptali istemiyle açılmıştır.

Davalı idarece, davacının eşinin sağlık mazeretini gösterir sağlık konseyi raporunda, hayati tehlikenin varlığına dair kayıt bulunmaması nedeniyle kelam konusu raporun dikkate alınmadığı ileri sürülmüştür.

Birinci derece mahkemesi süreci iptal etmiştir. Münasebette ise şu konulara yer verilmiştir.

Davacı tarafından sunulan sağlık raporunda, “Tıbbi bakıma muhtaçtır. Nefroloji Kliniği bulunan bir merkezde çalışması uygundur.” ibaresinin yer aldığı, bu ibarenin yorumlanması sonucunda; aksi durumda, davacının eşinin sağlık durumunun tehlikeye girebileceğinin anlaşılmaktadır.

Danıştay bu kararı onamıştır.

T.C.

DANIŞTAY İKİNCİ DAİRE

Temel : 2016/15851

Karar : 2020/914

Tarih : 18.02.2020

TEMYİZ EDEN (DAVALI): Sağlık Bakanlığı

VEKİLLERİ : Hukuk Müşaviri …

Hukuk Müşaviri …

KARŞI TARAF (DAVACI) : …

VEKİLİ : Av. …

İSTEMİN KONUSU : …. Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın, 2577 sayılı İdari Yargılama Adabı Kanunu’nun 49. unsuru uyarınca temyizen incelenerek bozulması istenilmektedir.

YARGILAMA SÜRECİ :

Dava Konusu İstem : Dava; tıp eğitimini tamamlayan davacının, 29/12/2015 günlü, 66. Devir Devlet Hizmeti Yükümlülüğü Kurası ile Hakkari vilayetine tabip olarak atanmasına ait sürecin; eşinin sağlık durumu dikkate alınmaksızın tesis edildiği ileri sürülerek iptali istemiyle açılmıştır.

Birinci Derece Mahkemesi Kararının Özeti : Davalı idarece, davacının eşinin sağlık mazeretini gösterir sağlık şurası raporunda, hayati tehlikenin varlığına dair kayıt bulunmaması nedeniyle kelam konusu raporun dikkate alınmadığı ileri sürülmüş ise de; Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin, sağlık mazereti nedeniyle yer değişikliğini düzenleyen 19. hususunda, anılan hususta sayılan bireylerin “sağlık durumlarının tehlikeye gireceğinin belgelenmesinden” bahsedildiği, davacı tarafından sunulan sağlık raporunda, “Tıbbi bakıma muhtaçtır. Nefroloji Kliniği bulunan bir merkezde çalışması uygundur.” ibaresinin yer aldığı, bu ibarenin yorumlanması sonucunda; aksi durumda, davacının eşinin sağlık durumunun tehlikeye girebileceğinin anlaşıldığı, ömür ve sağlık hakkının Anayasa ile teminat altına alınan haklardan olması nedeniyle davalı idarece, davacının sağlık mazereti göz önüne alınmaksızın tesis edilen atama sürecinde hukuka uyarlık bulunmadığı gerekçesiyle dava konusu sürecin iptaline hükmedilmiştir.

TEMYİZ EDENİN TEZLERİ : Davacı tarafından sunulan sağlık konseyi raporunda, eşinin hayati tehlikesinin bulunduğuna ait bir kayıt bulunmadığı, davacının atandığı vilayette eşinin tedavi imkanının bulunduğu, bu sebeple, hukuka karşıtlık taşımayan dava konusu sürecin iptali yolundaki Mahkeme kararının bozulması gerektiği ileri sürülmüştür.

KARŞI TARAFIN KARŞILIĞI : Yanıt verilmemiştir.

DANIŞTAY TETKİK HAKİMİ : …

FİKRİ : Adap ve hukuka uygun olan Yönetim Mahkemesi kararının onanması gerektiği düşünülmüştür.

TÜRK MİLLETİ İSMİNE

Karar veren Danıştay İkinci Dairesince; Tetkik Yargıcının açıklamaları dinlendikten ve belgedeki evraklar incelendikten sonra gereği görüşüldü:

TÜREL KIYMETLENDİRME :

Yönetim ve vergi mahkemelerinin en son kararlarının temyizen bozulması, 2577 sayılı İdari Yargılama Yöntemi Kanunu’nun 49. hususunda yer alan sebeplerden birinin varlığı halinde mümkündür.

Temyizen incelenen karar yordam ve hukuka uygun olup, dilekçede ileri sürülen temyiz nedenleri kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.

KARAR SONUCU :

Açıklanan nedenlerle;

1. DAVALI YÖNETİMİN TEMYİZ İSTEMİNİN REDDİNE,

2. …. Yönetim Mahkemesince verilen … günlü, E:…, K:… sayılı kararın ONANMASINA,

3. Temyiz yargılama masraflarının istemde bulunan davalı yönetim üzerinde bırakılmasına,

4. Belgenin Mahkemesine gönderilmesine,

5. 2577 sayılı Kanun’un (Geçici 8. unsuru uyarınca uygulanmasına devam edilen) 54. hususunun birinci fıkrası uyarınca bu kararın bildirim tarihini izleyen günden itibaren onbeş (15) gün içinde Danıştayda karar düzeltme yolu açık olmak üzere 18.02.2020 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al grandpashabet giriş lidyabet yeni giriş slotbar giriş meritparkbet nilbahis betroyal fairbahis canlı maç izle medyum mavibet fashionbet