Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

Şırnak Belediyesi 14 memur alacak

ŞIRNAK BELEDİYESİNE BİRİNCİ KEZ ATANMAK ÜZERE

MEMUR ALIM İLANI

Şırnak Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; “Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği ile Belediye Zabıta Yönetmeliği” kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS tipi, KPSS taban puanı ve öbür koşulları taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KAİDELERİ

Belediyemize üstte belirtilen boş memur takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kaideler aşağıdadır.

1)BAŞVURU GENEL KAİDELERİ:

İlan edilen memur takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci hususunun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel koşullara sahip olmaları gerekmektedir;

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü hususunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir kabahatten ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı hatalar, Anayasal sisteme ve bu sistemin işleyişine karşı hatalar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, vazifesi berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kabahatten kaynaklanan malvarlığı kıymetlerini aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Misyonunu devamlı yapmasına mahzur olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel manisi bulunmamak,

f) İlan edilen takımlar için aranan başka müracaat kurallarını taşımak,

g) Hangi takıma müracaat yaptığına ait dilekçe vermek, (Her aday eğitim durumuna nazaran ilan edilen sırf bir takıma müracaat yapacaktır.)

2)BAŞVURU İÇİN ÖZEL KURALLAR:

a) İlan edilen unvanlar için son olarak mezun olunan okul prestiji ile tahsil kuralını taşımak ve bu tahsille ilgili olarak, 2020 yılı Kamu İşçisi Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, minimum KPSS puanını almış olmak,

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak,

c) Zabıta memuru takımlarına başvuracaklar için; 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsurunun (A) fıkrasında belirtilen koşulların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A unsurunda yer alan özel kurallara nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, bayanlarda en az 1.60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+, -) 10 kg’dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru takımlarına müracaat yapacaklar 13/10/1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen tablonun nitelik kısmında belirtilen en az B sınıfı şoför dokümanına sahip,

e) Zabıta Memuru takımlarına müracaat yapacaklar için imtihanın yapıldığı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

3)BAŞVURU ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN BELGELER:

Müracaat sırasında;

Müracaat formu Kurumumuzdan yahut Belediyemizin www.sirnak.bel.trinternet adresinden temin edilecektir.

Müracaat formuna aşağıdaki dokümanlar eklenecektir.

a) Nüfus cüzdanı aslı yahut kurumumuzca onaylanmak üzere fotokopisi,

b) Diploma yahut mezuniyet dokümanının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet dokümanı, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

c) Yabancı okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği, (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir)

d) KPSS Sonuç Dokümanının ÖSYM’nin sitesinden alınan doğrulama barkodlu bilgisayar çıktısı,

e) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

f) Vazifesini devamlı olarak yapmaya pürüz bir durumu olmadığına dair beyanı,

g) 2 adet biyometrik fotoğraf, (1 adedi forma yapıştırılacak)

h) Şoför evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

i) Bilgi hazırlama ve denetim işletmeni takımları için Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikasına sahip olmak yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğünü belgelemek,

4)BAŞVURU YERİ, TARİHİ, FORMU VE MÜHLETİ:

Adaylar, kelamlı ve uygulamalı imtihana katılabilmek için;

a) Adaylar, müracaat esnasında istenilen evrakları ile birlikte 08.03.2021 gününden 12.03.2021 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat 09.30-17.00 arasında) Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğü’ne (Şırnak Belediyesi Hizmet Binası Bahçelievler Mahallesi Cizre Caddesi No:2) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Elektronik ortamda, Belediyemizyaziisleri@sirnak.bel.trinternet adresine,

c) Şahsen yahut iadeli taahütlü posta yolu ile Şırnak Belediyesi Merkez/ŞIRNAK adresine gönderilebilecektir. (Geciken postalardan Belediyemiz sorumlu olmayacaktır)

d) Zabıta memuru takımlarına müracaatlar şahsen yapılacak olup adaylar üstte belirtilen tarihlerde uzunluk ve kilo ölçümü yapmak üzere Şırnak Belediye Başkanlığı Yazı İşleri Müdürlüğü’ne istenilen dokümanlarla birlikte şahsen müracaat ederek müracaat sürecini tamamlayacaklardır.

e) Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

5)BAŞVURULARIN KIYMETLENDİRİLMESİ – BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

§ Belediyemizce, T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengini denetim etmek suretiyle adaylar KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere atama yapılacak her bir unvan için boş takım sayısının beş katı oranında adayı; zabıta memuru takımları için kelamlı ve uygulamalı imtihana, memur takımları için kelamlı imtihana çağırılacaktır.

§ İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla tıpkı puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır.

§ İmtihana girmeye hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vakti müracaatların değerlendirilmesini müteakip 26.03.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin www.sirnak.bel.tr resmi internet sayfasından ilan edilecektir.Başvuruları kabul edilip imtihana çağrılan adaylara Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” gönderilecektir. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

§ İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

§ İmtihan giriş evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olarak kabul edilecek olup, yanlışlı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır.

§ Yanlışlı adres bildirimi sebebiyle postada oluşabilecek gecikmeler yahut postanın ulaşmamasından Şırnak Belediyesi sorumlu tutulamayacaktır.

6) İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Kelamlı ve uygulamalı imtihan;

Zabıta Memuru alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere,

Şırnak Belediyesi Hizmet Binasında kelamlı imtihan ve uygulamalı imtihan yapılacaktır.

Kelamlı ve uygulamalı imtihan tıpkı gün içinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

Memur alımı için 12.04.2021 tarihinde Saat: 09.30’da başlamak üzere, Şırnak

Belediyesi Hizmet Binasında kelamlı imtihan yapılacaktır

İmtihan birebir gün içinde bitirilemez ise sonraki günlerde devam edilecektir.

İmtihan Mevzuları:

1) Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

2) Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

3) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu,

4) Mahalli yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahisleri ile

Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

Zabıta memuru için uygulamalı imtihan; Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak biçimde yapılır.

7) İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ

Zabıta memuru imtihanında kıymetlendirme;

Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili temel mevzuat bahislerinde 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

İmtihanda kıymetlendirme; kelamlı imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması kaidedir.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı,belediye tarafından yapılan kelamlı ve uygulamalı imtihan sonucu hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Memur takımları imtihanında kıymetlendirme;

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususlarında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamada 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması kuraldır.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı: belediye tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinda KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri Belediyenin www.sirnak.bel.tr internet adresinde ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Şurası; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe alışılmamış beyanda bulunduğu yahut rastgele bir biçimde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu bireyler hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına kabahat duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edebilir. İtirazlar, imtihan şurası tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan Olunur.

ŞIRNAK BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al php shell hacklink grandpashabet giriş lidyabet yeni giriş slotbar giriş meritparkbet nilbahis betroyal fairbahis canlı okey oyna tam sohbet bodrum escort izmir escort süperbahis bodrum escort bayan