Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği

YÖNETMELİK

Tarım ve Orman Bakanlığından:

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI REHBERLİK VE

TEFTİŞ BAŞKANLIĞI YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Genel Kararlar

BİRİNCİ KISIM

Hedef, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Maksat ve kapsam

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığının teşkilat ve misyonları ile çalışma metot ve temellerini, Lider, müfettişler, müfettiş yardımcıları ve Ofis Şube Müdürlüğü işçisinin vazife, yetki ve sorumluluklarını, müfettiş yardımcılarının mesleğe girişlerini, yetiştirilmelerini, yeterlik imtihanlarını, müfettişlik ile başmüfettişliğe atanma yollarını, denetlenen ünitelerin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirlemektir.

(2) Bu Yönetmelik, birinci fıkrada sayılan konulara ait yöntem ve asılları kapsar.

Destek

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 424 üncü hususu ile 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 24 üncü unsuruna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Tarım ve Orman Bakanını,

b) Bakanlık: Tarım ve Orman Bakanlığını,

c) Lider: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Liderini,

ç) Başkanlık: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığını,

d) Lider Yardımcısı: Vazifelerin yürütülmesinde Lidere yardımcı olmak üzere, Bakan onayına istinaden lider yardımcısı olarak görevlendirilen başmüfettiş yahut müfettişi,

e) Ofis Şube Müdürlüğü: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı bünyesinde bulunan Şube Müdürlüğünü,

f) Ofis Şube Müdürlüğü çalışanı: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Ofis Şube Müdürlüğünde vazifeli tüm işçisi,

g) Kontrol: Bakanlık teşkilat yapısında yer alan ve ilgili mevzuatla ilişkilendirilen tüm ünitelerin, vazifelerini mevzuata uygun biçimde yerine getirip getirmediği, kamu kaynaklarının tesirli, ekonomik ve verimli biçimde kullanılıp kullanılmadığı ile ilgililerin sorumluluğunun tespiti ve süreçlerin güzelleştirilmesini kapsayan faaliyetler bütününü,

ğ) Elektronik Doküman İdare Sistemi: Bakanlık hizmetlerinin daha aktif, tesirli ve verimli kullanılabilmesi maksadıyla uygulamaya konulan elektronik bilgi sistemini,

h) İnceleme: Makul bir hususun ya da sorunun saptanması ve durumun ortaya çıkartılmasına yönelik faaliyetler bütününü,

ı) Kamu İşçi Seçme İmtihanı (KPSS): Kurumların kendi mevzuatına nazaran düzenleyecekleri giriş imtihanına kabul edilecekleri belirlemek maksadıyla kullanılacak olan puanları sağlayan ve 18/3/2002 tarihli ve 2002/3975 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Misyonlarına Birinci Sefer Atanacaklar İçin Yapılacak İmtihanlar Hakkında Genel Yönetmelik çerçevesinde yapılan merkezi imtihanı,

i) Koordinatör: Başkanlığın gerekli gördüğü iş ve süreçlerinin yürütülmesinde, misyon verilen heyetin sevk ve yönetimi için görevlendirilen lider yardımcısını,

j) Müfettiş: Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı başmüfettişi ve müfettişini,

k) Rehberlik: Bakanlıkça yürütülen faaliyetlerin gaye ve maksatlara uygun olarak daha aktif gerçekleştirilmesine katkıda bulunmak, Bakanlığın gaye ve emellerine ulaşmasını sağlamak üzere, Ülke genelinde ya da bölgesel seviyede mevzu yahut proje bazında inceleme ve araştırma yapmak, uygulamada karşılaşılan problemlere tahliller üretmek, Bakanlık siyasetlerinin aktifliğini kıymetlendirmek, uygulama formül ve sonuçları üzerinde tahliller yaparak alternatif teklifler sunmak, yeni siyasetlerin Bakanlık ünitelerince daha uygun anlaşılmasını temin etmek emeliyle yapılan çalışmaları,

l) İmtihan Konseyi: Bakan onayı ile Lider yahut lider yardımcılarından birinin başkanlığında, başmüfettiş ile müfettiş takımlarında vazife yapanlar ortasından belirlenecek en az beş asıl ve üç yedek üyeden oluşan ve müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik imtihanını yapmaya yetkili olan şurası,

m) Soruşturma: Vazifeleri yahut sıfatları sebebi ile özel soruşturma metoduna tabi olanlarla ilgili mevzuat kararları gizli kalmak kaydıyla mevzuatında tanımlanmış hareket ve süreçlerin gerçek mahiyetini ortaya çıkartmak amacıyla ilgili bireyler hakkında yapılan inceleme, araştırma ve tahkik faaliyetleri bütününü,

n) Teftiş: Kontrol, rehberlik, inceleme, ön inceleme, soruşturma ve araştırma faaliyetlerinin tümünü,

o) Uzaktan çalışma: Müfettişlerin gerektiğinde elektronik irtibat kanallarını kullanarak Bakanlık Elektronik Evrak İdare Sistemi, telekonferans, elektronik posta üzere araçlarla çalışmalarını sürdürmesini,

ö) Yetkili müfettiş yardımcısı: İki yıl refakatte müfettiş yardımcılığı yaptıktan sonra, tek başına misyona gidebilmesi için Başkanlıkça yetki verilen müfettiş yardımcısını,

söz eder.

İKİNCİ KISIM

Kuruluş, Misyon, Yetki ve Sorumluluklar

Kuruluş ve bağlılık

HUSUS 4 – (1) Başkanlık; Lider, kâfi sayıda lider yardımcısı ve müfettiş, müfettiş yardımcıları ve Ofis Şube Müdürlüğü çalışanından oluşur.

(2) Başkanlık direkt Bakana bağlıdır ve Bakanlık teşkilatında yalnızca Bakan, teftiş ve kontrol faaliyetleri kapsamında buyruk yahut talimat verebilir.

(3) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve gibisi işler ile bilgi süreç ortamındaki tüm işleri, Başkanlıkça görevlendirilen kâfi sayıdaki işçi vasıtasıyla Başkanlığa bağlı Ofis Şube Müdürlüğünce yerine getirilir. Başkanlığa verilen vazifelerin yerine getirilmesine yönelik süreçler için müdürlük kurulabilir ve kaldırılabilir.

Çalışma merkezi

UNSUR 5 – (1) Başkanlığın merkezi Ankara’dır. Bu merkez, müfettişlerin de vazife merkezidir.

Başkanlığın misyon ve yetkileri

UNSUR 6 – (1) Başkanlık, Bakanın buyruğu yahut onayı ile Bakan ismine aşağıdaki vazifeleri yapar ve yetkileri kullanır:

a) Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve alakalı kuruluşlar ile ilgili mevzuatla Bakanlığa kontrol yetkisi verilen öteki kuruluşların her türlü faaliyet ve süreçleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme, ön inceleme ve kontrol işlerini yürütmek.

b) (a) bendindeki haller dışında, gerek öteki kamu ünitelerinden ve kamu dışından, gerekse İç Kontrol Ünitesi ve Bakanlığın öteki üniteleri tarafından Başkanlığa bildirilen bahislerde gerekli soruşturma, inceleme ve kontrol faaliyetlerini yürütmek.

c) Başkanlığın maksatlarını gerçekleştirmek için mevzuata, plan ve programa uygun çalışmasını temin etmek, Başkanlık faaliyetlerinin etkin bir halde yürütülmesi konusunda genel prensipleri tespit etmek ve verimliliği teşvik eden çalışmalar yapmak.

ç) Başkanlığın misyon alanına ait standart, prensip, metot ve teknikleri memleketler arası ve kamu kontrol standartları ile uyumlu olarak geliştirmek, faaliyet alanına ait rehberler hazırlamak.

d) Başkanlığın faaliyet alanı ile ilgili risk asıllı kontrol uygulamaları geliştirmek ve yaygınlaştırmak.

e) İlgili mevzuat çerçevesinde müfettişlerin uyacakları etik kuralları belirlemek.

f) Bakan tarafından verilen öteki misyonları yapmak.

Yurt dışında kontrol

UNSUR 7 – (1) Başkanlık, Bakanlık Makamının gerek görmesi halinde müfettişlere, Bakanlığın yurt dışı teşkilatında soruşturma, inceleme, kontrol ve araştırma yaptırabilir.

Liderin atanması

UNSUR 8 – (1) Lider, 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 3 sayılı Üst Kademe Kamu Yöneticileri ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Atama Metotlarına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kararları uyarınca atanır.

(2) Lider, müfettiş yetkilerini haizdir.

Liderin misyon, yetki ve sorumlulukları

HUSUS 9 – (1) Lider, Bakanın talimatı yahut onayı üzerine Bakan ismine aşağıdaki vazifeleri yapar:

a) Başkanlığı temsil etmek, yönetmek, çalışmaları düzenlemek, denetim etmek ve denetlemek.

b) Bakan tarafından verilen her türlü soruşturma, inceleme, kontrol ile ilgili buyruk, talimat ve onaylar üzerine görevlendirme yapmak ve sonuçlarını takip etmek.

c) Gerektiğinde şahsen soruşturma, inceleme ve kontrol yapmak.

ç) Vazife alanına giren hususlarda yıllık çalışma plan ve programlarını hazırlatmak, Bakan onayına sunmak ve bunların uygulanmasını sağlamak.

d) Soruşturma, inceleme ve kontrolle ilgili onayları Bakana sunmak.

e) Müfettişlerin düzenlediği raporları incelemek, yanlışlık ve eksikliklerinin giderilmesini sağlamak, raporları ilgili mercilere göndermek, ilgili mevzuatta yer alan kararlar gizli kalmak kaydıyla Bakanlık Makamından alınan yetki evresi ya da hususa ait Bakanlık Makamından alınan olur kapsamında soruşturma raporu ve/veya rapor, yazı gönderilmesi için talimat vermek, yapılan süreçlerin sonuçlarını izlemek ve alınması gereken tedbirlere ait tekliflerde bulunmak.

f) Gerektiğinde Bakanlıkça uygulanan siyasetlerin ve yürütülen hizmetlerin genel durumu, ünitelerde gözlenen yetersizlikler, mevzuat yetersizliği ve bunların giderilmesi için alınacak yasal ve idari tedbirlere ait görüş ve teklifleri içeren rapor düzenlemek yahut düzenlettirmek ve Bakana sunmak.

g) Müfettiş yardımcılığı giriş ve yeterlik imtihanlarının yapılmasını ve yürütülmesini sağlamak, Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmelerine ait programlar düzenlemek, programların uygulanmasını sağlamak ve denetlemek.

ğ) Müfettişlerin mesleksel ve bilimsel çalışmalarını teşvik niyetiyle gerekli çalışmalar ile eğitim, seminer, panel, çalıştay ve gibisi faaliyetleri yaptırmak.

h) Başkanlığın misyon alanına giren hususlarda uygulama birliği ve standartların sağlanması için gerekli tedbirleri almak ve gerektiğinde buna yönelik yönerge, genelge yahut genel yazı yayımlamak.

ı) Bakan tarafından verilen yahut mevzuatla öngörülen öbür vazifeleri yapmak.

(2) Lider, bu Yönetmelik ve ilgili mevzuat yeterince kendisine verilen vazife ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş adap ve asıllara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Bakana karşı sorumludur.

Lidere vekalet

HUSUS 10 – (1) Lider, süreksiz sebeplerle vazifede bulunmadığında, lider yardımcılarından birine vekalet misyonunu verir. Rastgele bir sebeple Başkanlığın boşalması halinde, Başkanlığa atanma şartlarına sahip bir müfettişe Bakan onayı ile vekalet vazifesi verilir.

Lider yardımcısı

UNSUR 11 – (1) Misyonların yürütülmesinde Lidere yardımcı olmak üzere, Bakan onayı ile kâfi sayıda başmüfettiş yahut en az on yıl kontrol misyonu hizmetinde bulunan müfettiş, lider yardımcısı olarak görevlendirilebilir.

(2) Lider yardımcıları, Başkanlığın yönetilmesi, denetlenmesi ve çalışmaların düzenlenmesinde Lidere yardımcı olur; Liderin görevlendirmesi doğrultusunda iş ve süreçlerin yürütülmesini sağlar.

(3) Lider yardımcıları, kendisine verilen misyonların mevzuatla belirlenmiş yöntem ve temellere uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kendilerine devredilen yetkilerin mevzuat çerçevesinde kullanılmasından Lidere karşı sorumludur.

Koordinatör

UNSUR 12 – (1) Başkanlığın gerekli gördüğü iş ve süreçlerinin yürütülmesinde görevlendirilen müfettiş heyetinin sevk ve yönetimi için lider yardımcıları koordinatör olarak görevlendirilebilir.

(2) Koordinatör, kendisine verilen misyonu mevzuatla belirlenmiş metot ve temellere uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından Lidere karşı sorumludur.

Müfettişlerin misyon ve yetkileri

HUSUS 13 – (1) Bakan ismine misyon yapan müfettişlerin vazife ve yetkileri şunlardır:

a) Başkanlıkça yapılan görevlendirme üzerine, Bakanlık merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve alakalı kuruluşları ile ilgili mevzuatta Bakanlığa kontrol yetkisi verilen öbür kuruluşların her türlü faaliyet ve süreçleriyle ilgili olarak soruşturma, inceleme, ön inceleme, kontrol ve rehberlik yapmak ve çalışmaları sonucunda düzenleyecekleri rapor yahut yazıları Başkanlığa intikal ettirmek.

b) Yürüttükleri soruşturma, inceleme ve kontrol sürecinde görevlendirmelerinin dışında kalan bir konuyla ilgili öğrenmiş oldukları mevzuata terslikler için sorumlular hakkında, tabi oldukları soruşturma yöntemine uygun olarak, gecikmeden hadiseye el koyabilmek üzere durumu acilen Başkanlığa bildirmek, gecikmesinde sakınca bulunan hallerde; kanıtları toplamak ve ilgili mercilere iletilmesini sağlamak.

c) 19/4/1990 tarihli ve 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzlukla Gayret Kanunu kapsamındaki cürümlerin tespiti halinde gecikmeksizin yetkili Cumhuriyet başsavcılarına ihbar ve evrakı tevdi etmek için durumu derhal Raporla Başkanlığa bildirmek.

ç) Mevzuatın uygulanmasından doğan sonuçlar üzerinde inceleme yaparak görülen yanlışlık ve eksikliklerin giderilmesi ve düzeltilmesi yollarını araştırmak ve alınması gereken tedbirleri ve fikirlerini raporla Başkanlığa bildirmek.

d) Başkanlığın görevlendirmesi üzerine yurt içinde ve yurt dışında araştırmalar yapmak, görevlendirildikleri komite, kurs, seminer, toplantı ve eğitim programlarına katılmak.

e) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının meslekte yetişmelerini sağlamak ve değerlendirmelerini yapmak.

f) Rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma vazifelerinin yapıldığı yerdeki görevlilerin korumasına verilmiş olan tıpkı, nakdi, menkul ve gayrimenkul her türlü varlıklara ait sayımı yapmak, bunlara ilişkin bilinmeyen olsun yahut olmasın her türlü evrak, evrak, vesika ile elektronik, manyetik ve gibisi bilgi süreç ortamındaki dataları tetkik etmek yahut almak, gerektiğinde; tasdikli örnek yahut fotokopilerini bırakmak suretiyle dokümanların asıllarını almak, buna ait tutanak düzenlemek.

g) Tahlili müfettişlik bilgi ve birikimi ile mümkün olmayan özel ve teknik bilgi gerektiren hususlarda eksper görevlendirmek.

ğ) Mevzuatla öngörülen başka misyonları yapmak.

Müfettişlerin sorumlulukları

UNSUR 14 – (1) Müfettişler, vazifelerini yerine getirirken aşağıdaki kurallara uyarlar:

a) Müfettişler teftiş, inceleme, araştırma ve soruşturmayla misyonlu bulundukları sırada 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontrol Vazifelilerinin Uyacakları Mesleksel Etik Davranış Prensipleri Hakkında Yönetmeliğe uygun hareket ederler.

b) Verilen misyonları müddetinde ve eksiksiz olarak tamamlarlar.

c) Mesleğin gerektirdiği saygınlığı ve itimat hissini sarsacak, etik davranış unsurlarına ters düşecek davranışlarda bulunamazlar. Misyonun muvaffakiyetle yerine getirilmesi, adil, objektif bir sonucun ortaya çıkması gayesiyle hakkaniyet, bağımsızlık, tarafsızlık, güvenilirlik ve saydamlık unsurlarını gözeten bir yaklaşım içinde olmak zorundadırlar.

ç) Refakatlerine verilen müfettiş yardımcılarının en yeterli halde yetişmesine özel kıymet verirler ve bu emelle refakat boyunca meslek ve hizmet gereklerine uygun biçimde yetişmelerini gözetirler.

d) Misyonlarını yürütürken ilgili ünitelerin faaliyetlerini aksatmayacak biçimde çalışırlar ve icraya karışamazlar.

e) Meslektaşlarına, öbür kamu görevlilerine ve ilgili üçüncü şahıslara karşı nazik, ölçülü ve saygılı davranırlar.

f) İnceledikleri doküman ve defterlerde, açıklama, değişiklik ve düzeltme yapamazlar; elektronik, manyetik ve gibisi bilgi süreç ortamlarındaki bilgi ve kayıtları değiştiremezler.

g) Yürüttükleri soruşturma, inceleme ve kontrol esnasında, bu misyonlarla ilgili bulunanlara konuk olamazlar, beşeri ve toplumsal bağlantıların gerektirdiği konular dışında direkt yahut dolaylı olarak hizmet ve ikramlarını kabul edemezler, bunlarla alışveriş yapamazlar, borç alıp veremezler.

ğ) Meslekten ayrılmış olsalar dahi, vazifeleri hasebiyle öğrendikleri sırları ve bilinmeyen kalması lazım gelen öteki konuları ifşa edemezler, kendilerinin yahut üçüncü şahısların çıkarına, yararına kullanamazlar.

h) Misyonlarıyla ilgili gidecekleri yerleri ve yapacakları işleri açıklayamazlar.

ı) Başkanlıkça müsaade verilmedikçe; Başkanlık ismine panel, sempozyum ve kurullara, kurs ve seminerlere katılamazlar, yayın yapamazlar, beyanda bulunamazlar, demeç veremezler.

i) Her türlü toplumsal medya alanında vazifeleriyle ilgili yorum ve paylaşımda bulunamazlar.

(2) Müfettişler, mer’i mevzuat ve metot kararlarına uygun olarak 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ve öbür mevzuat ile öngörülen yetkilerini kullanmaktan, misyonlarını eksiksiz yerine getirmekten sorumludurlar.

(3) Müfettişler, misyonlarıyla ilgili yahut misyonları dışında tüm yazışmalarını Bakanlık Elektronik Evrak İdare Sistemi üzerinden yapmak zorundadırlar. Müfettişlerin zorlayıcı sebepler dışında, Bakanlık Elektronik Evrak İdare Sistemi üzerinden yaptıkları tüm yazışmalarında elektronik imza kullanmaları temeldir.

(4) Müfettişler, çalışmalarında şahsî dataların korunmasına azami dikkat ederler.

(5) Müfettişlerin çalışmalarında, telekonferans, elektronik posta, Elektronik Evrak İdare Sistemi üzere formülleri kullanmaları temeldir.

(6) Müfettişler merkez ve taşra ünitelerinde verilen vazifelerle ilgili olarak zarurî haller dışında çalışmalarını merkezde yürütürler ve vazifeye başlama yazısı muharrirler. Gerektiğinde taşra ünitelerine hareket etmeden evvel Başkanlığa ayrılış yazısı verirler. Bu yerlerde vazifeye başladıklarını tıpkı gün, ayrılışlarını ise bir gün evvelce yazılı olarak Başkanlığa bildirirler.

(7) Müfettişler, verilen misyonları kapsamında düzenleyerek Başkanlığa sunmuş oldukları raporlarında Lider tarafından re’sen yahut bu Yönetmelik kararları kapsamında görevlendirilen lider yardımcıları tarafından tespit edilerek Lidere intikal ettirilen yanılgı ve eksiklikleri, verilen mühlet içerisinde düzeltir yahut münasebeti ile birlikte hususa ait görüşünü yazılı olarak Lidere sunar.

(8) Müfettişler, rehberlik anlayışına dayanan, eğitici, verimli, ekonomik, caydırıcı ve aktif bir işleyiş sistemini öngörmek, işçiye eğitici ve yol gösterici olmak, mesleksel istikametten kendilerini daima geliştirmek, değişen mevzuatı takip etmek ve vazifelerinin gerektirdiği yeterliliği göstermek zorundadırlar.

Görevlendirme

UNSUR 15 – (1) Müfettişler, Bakanın buyruğu yahut onayına dayalı olarak ya da soruşturma ve ön inceleme kapsamında olmayan rehberlik ve inceleme yapılmasını gerektiren hallerde Bakan buyruğu ve onayına dayalı olmadan Liderden aldıkları talimatla misyon yaparlar. Bakan ve Lider dışında hiçbir makam ve merciden talimat alamazlar. Verilen vazifelerin sonuçlarını, bu Yönetmelikte belirtilen metotlarla Başkanlığa bildirirler.

(2) Müfettişler kendilerine verilen inceleme ve soruşturma misyonlarında, işleri Başkanlığın yazılı talimatına nazaran, elektronik irtibat yolları kullanılarak merkezden ya da mahalline giderek yaparlar. Yazılı talimatın bilakis hareket edilmesi mecburilik olarak değerlendiriliyorsa durumu münasebetleri ile birlikte yazılı olarak Başkanlığa bildirirler ve alacakları talimata nazaran hareket ederler.

(3) Başkanlık tarafından, Başkanlığa mevzuatla ilgili görüş bildirilmesi, eğitim verilmesi, eğitim, seminer, çalıştay ve toplantılara Başkanlık ismine iştirak sağlanması üzere işlerde katkıda bulunmak hedefiyle, kıdem, ehliyet ve liyakat durumu dikkate alınarak müfettiş ve müfettiş yardımcılarının görevlendirmesi yapılır.

Müfettişlerin bilgi, evrak, bilgi isteme ve erişim yetkileri ile kontrole tabi olanların yükümlülükleri

UNSUR 16 – (1) Müfettişler, yürüttükleri hizmet istikametinden gerekli gördükleri bilgileri, defter, evrak ve dokümanları, elektronik, manyetik ve gibisi bilgi süreç ortamındaki bilgileri teftiş, inceleme, rehberlik, araştırma ve soruşturma yaptıkları ünite ve kuruluşlardan istemek ve görmek, bunların onaylı örneklerini yahut bir yolsuzluğun ispatını oluşturanların asıllarını müfettişin mühür ve imzasıyla onanmış örnekleri, belgesinde saklanmak üzere alındığı yere bırakılmak üzere almak, kasa, depo ve ambarları incelemek ve saymak, bunları mühürlemek, inceleme ve sayma işlerinde yardım almak, gerektiğinde bu mevzularda işçi görevlendirmek, gerekli hallerde tüm kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve hükmî şahıslardan bilgi ve doküman istemek yetkisine sahiptirler. Kontrole tabi merkez ve taşra üniteleri ile bağlı, ilgili, bağlantılı kurum ve kuruluşlar, kuruluşların yönetici ve her kademedeki vazifelileri kontrol için gereken saklı dahi olsa yazılı ve elektronik bütün evrak, defter, evrak ve bilgileri talep edildiği takdirde ibraz etmek, para ve para kararındaki evrakı ve ayniyatı birinci talep halinde göstermek, sayılmasına ve incelenmesine yardımcı olmak zorundadırlar.

(2) İlgililer, Müfettişin misyonuyla ilgili bilgi taleplerini geciktirmeden karşılamak ve her türlü yardım ve kolaylığı göstermek zorundadır. Kontrole tabi olanlar, müfettişlerce yöneltilen yazılı yahut kelamlı soruları geciktirmeden yanıtlamak, müfettişlerin görevlendirildikleri mevzularda, bilgi süreç sistemleri, raporlama araçları, internet, intranet ve gibisi ağlar ile bilgi tabanlarına erişimini sağlamak, elektronik, manyetik ve gibisi bilgi süreç ortamlarındaki bilgiler ve kayıtları, kelamlı yahut yazılı birinci talebinde müfettişe göstermek ve incelemesine sunmak, istendiğinde elektronik, manyetik ve gibisi ortamdaki bilgiler ve kayıtların kopyalarını vermek zorundadırlar.

(3) Kontrole tabi kuruluşların yöneticileri, hizmetin gereği üzere yürütülebilmesi için müfettişe, vazifeleri müddetince uygun bir çalışma yeri, hizmet aracı sağlamak ve öteki önlemleri almak zorundadırlar.

(4) Kontrole tabi kuruluş ya da ünite vazifelilerinin, hastalık ve gibisi mecburî nedenler dışında, müsaadeye ayrılmasından evvel müfettişin olumlu görüşü alınmak zorundadır. Müsaade kullanmaya başlamış olan vazifeliler, müfettiş tarafından gerekli görülmesi halinde en kısa müddette vazifelerine başlamak zorundadırlar.

Misyondan uzaklaştırma

HUSUS 17 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri konularla ilgili vazifesi başında kalmasında sakınca görülen bireyleri, aşağıdaki durumlarda vazifelerinden uzaklaştırabilirler:

a) Soruşturma, inceleme ya da kontrolü güçleştirecek, engelleyecek ve yanlış yönlendirecek davranışlarda bulunması, evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yapması yahut evrakta sahtecilik, kayıtlarda tahrifat yaptığı istikametinde kuvvetli kuşku bulunması, istenen evrakları göstermekten ve bunlarla ilgili soruları cevaplamaktan kaçınması.

b) 3628 sayılı Kanunun 17 nci unsuruna giren hareketlerde bulunması.

c) Kamu hizmeti gerekleri tarafından misyonu başında kalmasında sakınca bulunması.

(2) Misyondan uzaklaştırma kararı, soruşturma, inceleme ve kontrol sürecinin her evresinde alınabilir.

(3) Misyondan uzaklaştırma kararı, Müfettiş tarafından gerekçesiyle misyondan uzaklaştırılana, Başkanlığa, İşçi Genel Müdürlüğüne, bağlı olduğu amire ve aylığının ödendiği üniteye yazıyla derhal bildirilir.

(4) Rastgele bir işçinin vazifeden uzaklaştırılması sebebiyle işlerin aksamaması için gerekli önlemler o ünitenin amirince alınır. Vazifeden uzaklaştırıldığı halde işini devretmeyip vazifesi başında kalmakta ısrar ettiği tutanakla belgelenen işçi hakkında, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 262 nci unsuru yeterince gerekli süreç yapılması için müfettiş tarafından derhal o yerin yetkili merciine müracaat edilir ve düzenlenen tutanak da bu yazıya eklenir.

(5) Soruşturma sonunda disiplin yüzünden memurluktan çıkarma yahut cezai bir süreç uygulanmasına gerek kalmayanlar için alınmış olan misyondan uzaklaştırma önlemi, atamaya yetkili amir tarafından kaldırılır. Müfettişler, görevlendirildikleri konularla ilgili olarak vazifeden uzaklaştırma önlemi uygulananlar hakkındaki bu önlemin kaldırılmasını gerektiren durumları derhal Başkanlığa bildirirler. Bu bildirim üzerine vazifeliler, atamaya yetkili amirlerince vazifelerine başlatılırlar.

(6) Vazifeden uzaklaştırılana ilişkin soruşturma ile bu soruşturmaya ilişkin rapor üzerinde yapılacak süreçlerin öteki işlerden evvel tamamlanması ve sonuçlandırılması temeldir.

Ofis Şube Müdürlüğü

HUSUS 18 – (1) Başkanlığın yazı, hesap, arşiv ve gibisi hizmetleri, Ofis Şube Müdürlüğünde vazifeli kâfi sayıda işçi tarafından Liderin buyrukları doğrultusunda yürütülür.

(2) Ofis Şube Müdürlüğünün vazife, yetki ve sorumlulukları şunlardır:

a) Ofis Şube Müdürü, Lider ve lider yardımcısının buyruk ve talimatları doğrultusunda büroyu yönetmekle misyonlu, yetkili ve sorumludur.

b) Ofis Şube Müdürlüğü işçisi, Ofis Şube Müdürü tarafından verilen ofis işlerini yapar ve bu işleri hasebiyle Ofis Şube Müdürüne karşı sorumludur.

c) Ofis Şube Müdürlüğü çalışanı, misyonları hasebiyle öğrendikleri sırları ve saklı kalması lazım gelen öteki konuları, vazifelerinden ayrılsalar dahi ifşa edemezler, kendilerinin yahut üçüncü şahısların faydasına kullanamazlar. Liderin müsaadesi olmaksızın hiçbir yazışma, evrak, defter ve raporu ya da bunların dijital ortama kayıtlı halini ilgilisi haricindeki şahıslara gösteremez ve veremezler.

ç) Ofis Şube Müdürlüğü çalışanı, kendisine verilen misyon ve yetkilerin mevzuatla belirlenmiş yöntem ve asıllara uygun bir biçimde yerine getirilmesinden ve kullanılmasından sıralı amirlere ve Lidere karşı sorumludur.

d) Ofis Şube Müdürlüğünün çalışma metot ve temelleri ile misyon dağılımı ve buralarda çalıştırılacak işçi Lider tarafından belirlenir.

İKİNCİ KISIM

Müfettiş Yardımcılığına Giriş ve Çalışma Temelleri ile Öbür Konular

BİRİNCİ KISIM

Giriş İmtihanı

Giriş imtihanı ve imtihana müracaat koşulları

UNSUR 19 – (1) Müfettiş yardımcısı olabilmek için yapılacak giriş imtihanını kazanmak koşuldur. Müfettiş yardımcılığı giriş imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki evreden oluşur.

(2) Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana girmeye hak kazanamazlar.

(3) Aşağıdaki kaideleri taşıyanlar giriş imtihanına başvurabilir:

a) 657 sayılı Kanunun 48 inci hususundaki genel koşulları taşımak.

b) Sağlık durumu her türlü iklim ve seyahat şartlarına elverişli olmak, müfettişlik vazifesini yapmasına pürüz olabilecek hastalığı yahut pürüzü bulunmamak.

c) En az dört yıllık lisans eğitimi veren ziraat, su eserleri, besin, kimya, orman, etraf, inşaat, jeoloji, bilgisayar, sanayi, elektrik, elektrik ve elektronik, elektronik, elektronik ve haberleşme, makine, maden, metalürji, balıkçılık teknolojisi, metalürji ve materyal, jeodezi ve fotogrametri mühendislikleri, mimarlık, peyzaj mimarlığı, biyoloji, kimya, kamu idaresi, siyaset bilimi ve kamu idaresi, siyaset bilimi ve memleketler arası bağlar, iktisat, iktisat, ekonometri, maliye, işletme, milletlerarası ilgiler, çalışma iktisadı ve sanayi münasebetleri, kent ve bölge planlama, istatistik, halkla bağlantılar ve tanıtım, sosyoloji programlarında, hukuk ve veterinerlik fakültelerinde yahut bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarında eğitim görmüş olmak.

ç) KPSS’de, Bakanlıkça tespit ve ilan edilecek puan çeşitlerinden minimum puanı almış olduğunu imtihan sonuç evrakı ile belgelendirmek.

d) Giriş imtihanının yazılı evresinin yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

e) Giriş imtihanına en fazla iki kere katılmış olmak.

(4) Giriş imtihanı, imtihan şurası tarafından yapılır.

(5) Giriş imtihanının yazılı ve kelamlı kısmı, Başkanlıkça belirlenen mahalde yapılır.

(6) Başkanlık, giriş imtihanına ait müracaat, sonuç ilanı ve ilgili öbür süreçlerin elektronik ortamda yürütülmesini sağlamaya yetkilidir.

(7) Gerek görülürse giriş imtihanı yazılı kısmı ÖSYM, Ulusal Eğitim Bakanlığı üzere kurum ve kuruluşlara da yaptırılabilir.

(8) İmtihana kabul edilecek adayların meslek kümelerine nazaran sayısal dağılımı, Bakanlık makamından alınacak olan imtihan olurunda belirtilir.

Giriş imtihanı duyurusu ve müracaat

UNSUR 20 – (1) Giriş imtihanı duyurusu aşağıda belirtilen temeller çerçevesinde Başkanlıkça yapılır:

a) Atama yapılacak müfettiş yardımcısı takımlarının sayısı ve derecesi, Bakanlıkça KPSS’ye nazaran belirlenen taban puan ve puan tipi, alınacak işçide aranacak kaideler ile giriş imtihanının tarihi, yapılacağı yer, içeriği, kıymetlendirme prosedürü, müracaat mercii ve son müracaat tarihi ile gerekli görülen öbür konular, 15/7/2018 tarihli ve 30479 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 10 sayılı Resmi Gazete Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 5 inci unsurunda yer alan düzenleme çerçevesinde ilan verilmek suretiyle adaylara duyurulur. İlan, birinci müracaat tarihinden en az on beş gün evvel yapılır.

b) Giriş imtihanı duyurusunda Başkanlıkça belirlenen fakülteler ve kısımlardan mezun olan ve istenen puan tipinden kâfi puanı alan adaylar müracaat yapabilirler.

c) Adaylar, Başkanlıkça hazırlanan imtihan müracaat formu ile Başkanlığa müracaat ederler. Elektronik ortamdaki yahut postadaki gecikmelerden ötürü vaktinde ulaşmayan müracaatlar sürece konulmaz.

ç) Adayların müracaat ve kayıt mühleti, imtihanın başlama tarihinden en geç on beş gün evvel bitecek halde tespit edilir.

d) Kelamlı imtihanın tarihi ve yapılacağı yer, kelamlı imtihandan en az on beş gün evvel, imtihana girmeye hak kazanan adayların isimleri ile birlikte Bakanlığın ve Başkanlığın resmi internet adresinde ilan edilir.

Adaylardan istenecek bilgi ve evraklar

UNSUR 21 – (1) Giriş imtihanına katılma kaidelerini taşıyan adaylardan istenecek bilgi ve dokümanlar imtihan duyurusu ile ilan olunur. Posta yoluyla yapılan müracaatlarda, adaylardan istenilen dokümanların ilan edilen son müracaat tarihine kadar Başkanlığa ulaşmış olması gerekir.

(2) Yazılı imtihanı kazanan adaylardan, kelamlı imtihandan evvel aşağıdaki bilgi ve evraklar istenir:

a) T.C. kimlik numarası beyanı.

b) Sağlıkla ilgili olarak vazifesini devamlı yapmaya pürüz bir durum olmadığına dair yazılı beyanı.

c) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair doküman.

ç) Dört adet son bir ay içerisinde çektirilmiş vesikalık fotoğraf.

d) İsimli sicil kaydı olmadığına dair yazılı beyan.

e) Kendi el yazısı ile yazılmış özgeçmişi.

Gerçeğe karşıt beyan

UNSUR 22 – (1) Gerçeğe ters beyanda bulunduğu anlaşılanlar tüm haklarını kaybederler, giriş imtihanını kazanmaları halinde atamaları yapılmaz, bu durumun atamadan sonra ortaya çıkması halinde ise atama süreci iptal edilir. Bunlar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında 5237 sayılı Kanun tarafından süreç yapılmak üzere yetkili mercilere hata duyurusunda bulunulur.

İmtihana çağrılma ve imtihan giriş dokümanı

HUSUS 23 – (1) KPSS’de alınan puan sıralaması temel alınarak açıktan atama müsaadesi alınmış takım sayısının on katını aşmamak üzere duyuruda belirtilen sayıda aday ve puanı Başkanlığın resmi internet adresinde yapılacak ilanla duyurulur. Son sıradaki adayla birebir puanı alan adaylar da giriş imtihanına çağrılır.

(2) İmtihana katılacak olanlar için imtihanın yapılacağı yer ve tarihin de belirtildiği fotoğraflı imtihan giriş dokümanı düzenlenir. İmtihana katılabilmek için bu dokümanın ibrazı kuraldır.

İmtihan mevzuları

UNSUR 24 – (1) Giriş imtihanı soruları aşağıda belirtilen husus kümelerinden hazırlanır:

a) Toplumsal bilimler alanları dışındaki adaylar için;

1) Branşlara ilişkin mesleksel hususlar,

2) Hukuk (Hukukun Temel Kavramları, Anayasa Hukuku, Yönetim Hukuku ve Ceza Hukukunun genel hükümleri),

b) Toplumsal bilimler alanlarındaki adaylar için;

1) Hukuk (Hukukun Temel Prensipleri, Anayasa Hukuku, Yönetim Hukuku, Ceza Hukuku, Uygar Hukuk, Borçlar Hukuku, Ticaret Hukuku ve İş Hukukunun genel hükümleri),

2) İktisat (İktisat Teorisi, Mikro ve Makro İktisat),

3) Maliye (Genel Maliye Teorisi, Maliye Siyaseti, Kamu Gelir ve Masrafları, Bütçe),

4) Genel Muhasebe.

İmtihan sorularının ve karşılık anahtarlarının hazırlanması

HUSUS 25 – (1) Yazılı imtihan ÖSYM ya da Ulusal Eğitim Bakanlığı üzere kurumlar tarafından yapılmıyorsa; yazılı imtihan soruları, her soruya verilecek puan, imtihan kümelerine nazaran Başkanlıkça görevlendirilen imtihan kurulunca farklı başka hazırlanır. Hazırlanan sorular ve puan kıymetleri tutanakla tespit edilir.

(2) Tutanaklar imtihan heyeti üyelerince imzalandıktan sonra, imtihan kümelerine nazaran başka farklı zarflara konulur. Zarflar; kapatma yerlerinin üstleri mühürlenip, imtihan heyeti üyelerince imzalandıktan sonra, Başkanlıkta koruma edilir.

(3) İmtihan kurulunca hazırlanacak karşılık anahtarları da tekrar tıpkı halde bir zarfa konularak mühürlendikten sonra Başkanlıkta koruma edilir.

İmtihanın yapılması

UNSUR 26 – (1) İmtihan Başkanlık tarafından yapılıyorsa; yazılı imtihan, imtihan konseyinin nezaret ve kontrolü altında yapılır. İmtihan disiplinini sağlamak, kopya çekilmesine ve diğerinin yerine imtihana girilmesine mani olmak, imtihanı sistemli yürütüp sonuçlandırmak imtihan konseyinin misyonudur.

(2) Yazılı imtihan sorularını içeren mühürlü zarflar, imtihana katılanların önünde açılarak, imtihana başlanır ve durum tutanakla tespit edilir. İmtihan sonunda toplanan yanıt kağıtları bir zarfa konulur, üzerine imtihan kümesi, imtihan tarihi ve yeri, içine konulan kağıt sayısı yazılarak kapatılır. Zarfın üzeri mühürlenerek imzalanır. Bu konular ile imtihan sırasında meydana gelen kayda kıymet olaylar, imtihanı tamamlayan son iki adayın da iştirakiyle imtihan kapanış tutanağı ile tespit edilir.

(3) Kopya çekenler veya kopya çekme teşebbüsünde bulunanlar, imtihan disiplinini bozanlar imtihan salonundan çıkarılır, durum bir tutanakla tespit edilir. Bunlar bir daha imtihana alınmazlar.

(4) İmtihan başlama ve bitiş tutanakları ile karşılık kağıtlarının konulduğu zarflar imtihan sonunda Lidere teslim edilir.

Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi ve sonuçlarının duyurulması

HUSUS 27 – (1) Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için, her imtihan kümesinden 100 tam puan üzerinden en az 50 puan alınması ve tüm imtihan kümelerinin ortalama notunun en az 70 puan olması gereklidir.

(2) Yazılı imtihan sonuçları tutanakla tespit edilir.

(3) Yazılı imtihan sonuçları, Bakanlık internet adresinde yayımlanmak suretiyle duyurulur. Kelamlı imtihana katılmaya hak kazananlara, kelamlı imtihanın yeri, günü ve saatine ait bilgileri içeren tebligat yapılır.

Kelamlı imtihan

UNSUR 28 – (1) Yazılı imtihanda başarılı olan her bir meslekteki adaylar, kendi içinde başka farklı olmak üzere en yüksek puan alan adaydan başlanarak, atama yapılacak takım sayısının dört katını geçmemek üzere, kelamlı imtihan duyurusunda belirtilen sayıda aday kelamlı imtihana çağrılır. Son sıradaki adayla birebir puanı alan adaylar da kelamlı imtihana çağrılır.

(2) Yazılı imtihandan en az 70 puan almış olmak, kelamlı imtihana çağrılmayan başka adaylar için müktesep hak teşkil etmez.

(3) Kelamlı imtihanda adaylar;

a) Yazılı imtihan mevzularına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, söz yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

istikametlerinden farklı ayrı puan verilmek suretiyle kıymetlendirilir.

(4) Adaylar, imtihan şurası tarafından üçüncü fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı kelamlı imtihan puanını teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması koşuldur.

(5) İmtihan Şurası, kelamlı imtihan sonuçlarını tutanakla tespit eder.

Giriş imtihan puanı ve sonuçların ilanı

HUSUS 29 – (1) Giriş imtihanı puanı, yazılı ve kelamlı imtihan puanlarının ortalamasından oluşur.

(2) Adaylar, her meslek kümesi kendi içinde başka farklı olmak üzere giriş imtihanı puanı en yüksek adaydan başlamak suretiyle sıralamaya konulur. Adayların giriş imtihanı puanlarının eşit olması halinde sırasıyla, yazılı imtihan puanı ve KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

(3) Giriş imtihanı sonuçları, Bakanlığın internet adresinde ilan edilir. Ayrıyeten, imtihanı kazanan adaylara tebligat yapılır.

İmtihan dokümanlarının saklanması

HUSUS 30 – (1) İmtihanda muvaffakiyet göstererek atananların imtihanla ilgili evrakları beş yıl, bunun dışında kalan imtihanla ilgili başka evraklar müteakip imtihan tarihine kadar Başkanlık arşivinde koruma edilir. Konusu yargıya intikal etmiş olanlarda yargı süreci tamamlanana kadar ve verilen yargı kararı dikkate alınarak koruması ile ilgili önlem alınır.

İKİNCİ KISIM

Atanma ve Yetiştirilme

Müfettiş yardımcılığına atanma

UNSUR 31 – (1) Bu Yönetmelikte belirlenen yöntem ve temellere nazaran yapılacak müfettiş yardımcılığı giriş imtihanını kazananlar muvaffakiyet derecelerine nazaran münhal takımlara Bakan onayı ile müfettiş yardımcısı olarak atanırlar. İmtihan sonuçları, atanamayanlar için kazanılmış hak sayılmaz.

Yetiştirmede hedef

HUSUS 32 – (1) Müfettiş yardımcılarının yetiştirilmesinde aşağıdaki emeller hedeflenir:

a) Şahsiyetlerini mesleğin gerektirdiği niteliklere nazaran geliştirmek.

b) Yetki alanına giren mevzuat ve uygulamalar ile soruşturma, inceleme ve kontrol mevzularında deneyim ve ihtisas sahibi olmalarını sağlamak.

c) İlmi ve mesleksel çalışma ile araştırma alışkanlığını kazandırmak.

ç) Rapor yazma tekniği konusundaki bilgi ve hünerlerini geliştirmek.

d) İş ve süreçlerinde muhtaçlık duyacakları çağdaş bilgi teknolojileri üzere araç ve gereçlerden yararlanma alışkanlıkları kazandırmak ve bunu geliştirmelerini sağlamak.

e) Analitik düşünme, ekip çalışması ve irtibat marifetlerini geliştirmek.

f) Yabancı lisan bilgilerini geliştirmelerini teşvik etmek.

g) Mesleğin gerektirdiği öbür niteliklere sahip olmalarını sağlamak.

Müfettiş yardımcılarının yetiştirilme süreci

HUSUS 33 – (1) Müfettiş yardımcıları, 657 sayılı Kanun ile 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Heyeti Kararıyla yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Ait Genel Yönetmelik kararları çerçevesinde adaylık eğitimine ve bu Yönetmelikte belirtilen asıllar dahilinde mesleksel eğitime tabi tutulurlar.

(2) Müfettiş yardımcıları üç yıllık yetişme periyoduna tabidirler.

(3) Müfettiş yardımcıları; üç yıllık yetiştirilme müddetinin birinci iki yılında, Başkanlıkça belirlenecek çalışma programına nazaran müfettiş refakatinde görevlendirilirler.

(4) Müfettişler, refakatlerindeki müfettiş yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun halde yetiştirilmelerinden sorumludurlar.

(5) Başkanlıkça, mesleksel vazife ve yetki alanına giren mevzularda; soruşturma, inceleme ve kontrol metotları ile ilgili mevzuatın öğretilmesi hedefiyle eğitim programları düzenlenir.

(6) Müfettiş yardımcıları, müfettiş refakatinde görevlendirildikleri müddette müfettişin rehberliği doğrultusunda vazifelerini yerine getirirler. Müfettiş yardımcıları, bu müddette tek başlarına soruşturma, inceleme ve kontrol yapamaz ve bağımsız rapor düzenleyemezler.

(7) Müfettiş yardımcıları mesleğe başladıktan sonra, birinci iki yıllık yetiştirilme süreci boyunca üzerinde çalışmak ve bu mühletin sonunda teslim edilmek üzere Başkanlıkça belirlenen tez hususları ile ilgili çalışmalarını yaparlar. Mühleti içinde tezlerini sunmayan yahut tezleri kabul edilmeyenlere tezlerini sunmaları yahut yeni bir tez hazırlamaları için altı ayı aşmamak üzere ek mühlet verilir.

(8) Tez hususlarının belirlenmesi, en az iki lider yardımcısının dahil olduğu tez heyeti oluşturulması, tezin kabulü ve teslimine ait konular Başkanlıkça yürürlüğe konulan Yönerge ile belirlenir. Yeterlik imtihanına girilebilmesi için hazırlanan tezin bu metot ve temeller çerçevesinde kâfi bulunması kuraldır.

Kıymetlendirme evrakı ve yetki verilmesi

UNSUR 34 – (1) Müfettişler tarafından, refakatinde çalışan müfettiş yardımcıları hakkında, Ek-1’de yer alan Müfettiş Yardımcısı Kıymetlendirme Raporu düzenlenir. Kıymetlendirme evrakını, her vazife bitimini ve/veya refakat bitimini takip eden yirmi gün içerisinde düzenleyerek Başkanlığa kapalı ve zımnî zarf içerisinde sunarlar.

(2) Müfettiş yardımcılarına, üçüncü yıllarında Başkanlıkça yapılan kıymetlendirme, tez heyetinin değerlendirmesi ile refakatinde çalıştıkları müfettişlerin değerlendirmeleri Başkanlıkça dikkate alınarak bağımsız olarak soruşturma, inceleme ve kontrol yetkisi Liderin önerisi ve Bakan onayı ile verilebilir.

(3) Yetki verilen müfettiş yardımcıları, müfettiş yetkilerini kullanırlar.

(4) Refakatinde misyon yaptığı müfettişlerin hakkında olumsuz kıymetlendirme dokümanı düzenlediği yahut düzenlediği kimi raporlar ve öbür çalışmaları Başkanlıkça kâfi bulunmadığı bedellendirilen müfettiş yardımcısı, durumu hakkında yazılı olarak Başkanlıkça bilgilendirilir.

Yeterlik imtihanından evvel meslekten çıkarılma

HUSUS 35 – (1) Müfettiş yardımcılarından;

a) Müfettiş yardımcılığı periyodunda, müfettişlik mesleği ile bağdaşmayacak tavır ve davranışları bulunduğu, Başkanlıkça rapor ile tespit edilenler,

b) Verilen ek mühlet içinde, zorlayıcı sebepler dışında tezlerini sunmayan yahut ikinci kez hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun takımlara atanırlar.

Yeterlik imtihanına giriş kaideleri

HUSUS 36 – (1) Yeterlik imtihanına girebilmek için müfettiş yardımcısının;

a) Müfettiş yardımcısı olarak fiilen en az üç yıl çalışmış olması,

b) Refakatinde çalıştığı müfettişler ve Lider tarafından düzenlenen müfettiş yardımcıları kıymetlendirme dokümanlarına nazaran, tavır ve davranışlarıyla iş disiplini tarafından müfettişliğe pürüz bir durumunun bulunmaması,

c) Yaptığı soruşturma, inceleme ve kontrole ait düzenlediği raporlar ve öbür çalışmalarının Başkanlıkça kâfi bulunması,

ç) Başkanlıkça belirlenecek hususlarda yapacakları tez çalışmalarının tez heyeti tarafından kabul edilmiş olması,

gerekir.

(2) Birinci fıkranın (a) bendinde belirtilen müddetin hesabında, fiilen çalışılmayan müddetlerden sadece yıllık izinde geçirilen müddetler ile toplam 20 güne kadar hastalık raporları fiilen çalışılmış sayılır.

(3) Bu unsurda belirtilen kaideleri taşımayanlar yeterlik imtihanına alınmazlar.

Yeterlik imtihanı

HUSUS 37 – (1) Üç yıllık yetiştirme devri sonunda imtihana girmeye hak kazanan müfettiş yardımcıları yeterlik imtihanına tabi tutulurlar. Yeterlik imtihanı üç yıllık müddetin bitimini takip eden altı ay içinde yapılır. Üç yıllık mühletin hesabında tıpkı giriş imtihanı ile Başkanlıkta vazifeye başlayan müfettiş yardımcılarından birinci misyona başlayan ile ortalarında üç ayı aşmayacak halde son misyona başlayanın başlama tarihi temel alınır.

(2) Yeterlik imtihanı, bu imtihana girmeye hak kazananlara, imtihan tarihi yeri ve saati bir ay evvelden bildirilerek yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kısımdan oluşur. Her iki imtihan da Merkezde yapılır.

(3) Yeterlik imtihanı, imtihan şurası tarafından yapılır.

(4) Yeterlik imtihanına, sağlık sebebi yahut dokümana dayalı olarak öteki haklı bir nedenle katılamayanlar, Başkanlıkça belirlenecek bir tarihte yapılacak mazeret imtihanına katılırlar.

(5) Yeterlik imtihanının uygulanmasına ait yöntem ve temeller Başkanlık tarafından belirlenir.

Yeterlik imtihan hususları

HUSUS 38 – (1) Müfettiş yardımcılarının, üç yıllık yetiştirme devrinde kazandıkları mesleksel bilgi ve deneyim derecesinin anlaşılması için yapılacak yeterlik imtihan hususları aşağıdaki üzeredir.

a) Hukuk:

1) Bakanlık misyon alanına giren bahislerde yürürlükte olan mevzuat.

2) Tarım ve Orman Bakanlığı merkez, taşra ve yurt dışı teşkilatı ile bağlı, ilgili ve bağlı kuruluşların teşkilatlarına dair mevzuat ve ilgili öteki temel mevzuat.

3) Yönetim Hukuku ve idari yargı temel mevzuatı.

4) Anayasa.

b) Soruşturma, inceleme ve kontrol:

1) 657 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

2) 3628 sayılı Kanun ve ilgili mevzuat.

3) 5237 sayılı Kanunun genel kararları ile kamu görevlilerine has hatalara ait kararları ve ilgili öbür mevzuat.

4) 2/12/1999 tarihli ve 4483 sayılı Memurlar ve Başka Kamu Vazifelilerinin Yargılanması Hakkında Kanun.

5) 25/5/2004 tarihli ve 5176 sayılı Kamu Vazifelileri Etik Heyeti Kurulması ve Birtakım Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat.

6) 4/12/2014 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu ve ilgili mevzuat.

7) Özel soruşturma yordamı getiren öbür kanunlar.

8) Soruşturma, inceleme ve kontrol tarzları.

9) 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanunu ve ilgili mevzuat.

c) Kamu harcama mevzuatı:

1) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Mali İdaresi ve Denetim Kanunu ve ilgili mevzuat.

2) 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili mevzuat.

3) 5/1/2002 tarihli ve 4735 sayılı Kamu İhale Kontratları Kanunu ve ilgili mevzuat.

4) 8/9/1983 tarihli ve 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu ve ilgili mevzuat.

5) 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu ve ilgili mevzuat.

6) 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanunu ve ilgili mevzuat.

7) 657 sayılı Kanun (mali hükümler).

ç) Muhasebe:

1) Genel muhasebe.

2) Döner sermaye süreçleri.

3) Tekdüzen Hesap Planı ve işleyişi, Türkiye Muhasebe Standartları ile Türkiye Finansal Raporlama Standartları ve bu standartların uygulaması.

d) Öbür:

1) Teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma usul ve teknikleri.

2) Raporlama teknikleri ve teftiş sistemleri, rapor çeşitleri.

3) Tarım ve Orman Bakanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı Yönetmeliği.

4) Bakanlık merkez, yurtdışı ve taşra teşkilatı ile bağlı, ilgili ve alakalı kuruluşların teşkilat yapıları ve misyonları.

Yazılı imtihan kağıtlarının kıymetlendirilmesi

HUSUS 39 – (1) Yazılı imtihan kağıtları, imtihan heyeti üyeleri tarafından yüz tam puan üzerinden kıymetlendirilir.

(2) Yazılı imtihanda başarılı sayılabilmek için imtihan kümelerinin her birinden alınan notların 50, tüm kümelerin not ortalamasının da 70 puandan aşağı olmaması gerekir.

(3) İmtihan heyeti, yazılı imtihan sonuçlarını tutanakla tespit eder.

(4) Yazılı imtihan sonuçları, Başkanlıkça liste halinde ilan edilir ve ayrıyeten imtihana katılanlara yazılı olarak da bildirilir. Bildirimde bulunulurken, kelamlı imtihanın yeri, günü ve saati de belirtilir.

Kelamlı imtihan

HUSUS 40 – (1) Yazılı imtihanda başarılı olan müfettiş yardımcıları kelamlı imtihana tabi tutulur. Yazılı imtihanda başarılı olamayanlar kelamlı imtihana katılamazlar. Yazılı imtihana katılmış olmak, kelamlı imtihana davet edilmeyenler için müktesep hak teşkil etmez.

(2) Kelamlı imtihan, müfettiş yardımcısının;

a) Yeterlik yazılı imtihan hususlarına ait sorulacak sorulara verdiği yanıtların,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücünün,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, bilgi seviyesi, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe yahut misyona uygunluğunun,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığının,

d) Genel yetenek ve genel kültürünün,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığının,

kıymetlendirilmesi suretiyle yapılır.

(3) Adaylar, imtihan konseyi tarafından ikinci fıkranın (a) bendi için 50 puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar farklı ayrı tutanağa geçirilir. Verilen puanların toplamı kelamlı imtihan puanını teşkil eder. Kelamlı imtihanda başarılı sayılabilmek için bu puanın en az 70 olması koşuldur.

(4) İmtihan şurası, kelamlı imtihan sonuçlarını tutanakla tespit eder.

Yeterlik imtihan sonucu

UNSUR 41 – (1) Yeterlik imtihanı notu, yazılı ve kelamlı imtihan notlarının aritmetik ortalamasıdır.

(2) Yeterlik imtihanında başarılı sayılmak için yazılı ve kelamlı imtihan notlarının aritmetik ortalamasının 100 puan üzerinden en az 70 olması kuraldır.

(3) İmtihan sonuçları, imtihan heyeti tarafından, muvaffakiyet sırasına nazaran tutanakla tespit edilir ve liste halinde Başkanlıkça duyurulur. Sonuçlar adaylara ayrıyeten yazılı olarak da bildirilir.

Yeterlik imtihanına girmeye hak kazanamayanlar, imtihana girmeyenler yahut imtihanda başarılı olamayanlar

UNSUR 42 – (1) Müfettiş yardımcılarından;

a) Verilen ek müddet içinde tezlerini sunmayan yahut ikinci sefer hazırladıkları tezleri de kabul edilmeyenler,

b) İmtihanda muvaffakiyet gösteremeyenler,

müfettiş yardımcısı unvanını kaybederler ve Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı takımlara atanırlar.

Müfettişliğe atanma

UNSUR 43 – (1) Yeterlik imtihanında başarılı olanlar, bu sınavdaki muvaffakiyet sırasına nazaran müfettişliğe atanırlar.

Müfettişlik teminatı

UNSUR 44 – (1) Müfettişler, yargı kararı, sağlık raporu, müfettiş raporu ile saptanmış teftiş hizmetlerinin gerekleriyle bağdaşmayan sıhhi, ahlaki yahut mesleksel yetersizlik halleri yahut kendi talepleri dışında vazifelerinden alınamazlar.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Başmüfettişliğe Yükselme, Müfettişliğe Tekrar Atanma ve Kıdem

Başmüfettişliğe yükselme

UNSUR 45 – (1) Müfettiş ve müfettiş yardımcısı olarak toplamda en az on yıl çalışmış olan müfettişler başmüfettişliğe atanır. Bu mühletin hesabına aylıksız müsaadelerde geçen mühletler dahil edilmez.

Müfettişliğe tekrar atanma

UNSUR 46 – (1) Yeterlik imtihanında başarılı olduktan sonra kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanan müfettişler, yazılı talepleri üzerine, durumları prestijiyle atanabilecekleri boş takım bulunması ve Lider tarafından olumlu görüş verilmesi şartıyla tekrar Müfettişliğe atanabilirler.

Kıdem

UNSUR 47 – (1) Müfettişlerin idaresi, çalışması ve yetişmeleri üzere bahislerde meslek kıdemi aslı uygulanır. Kıdem; müfettişliğe giriş imtihan devri tıpkı olan müfettiş yardımcıları ortasında giriş imtihanındaki muvaffakiyet sırasına nazaran, müfettişler ortasında ise yeterlik imtihanındaki muvaffakiyet sırasına nazaran belirlenir. Periyotları farklı olanlar ortasındaki kıdem ise müfettiş yeterlik imtihan tarihlerine nazaran belirlenir. Başmüfettişler, müfettişlerden kıdemlidir. Başmüfettişler ortasındaki kıdem sırasının saptanmasında, başmüfettişliğe atanma tarihi, birebir tarihte atananlar için müfettişlik kıdemi, müfettişlik kıdemi de tıpkı olanlar için yeterlik imtihanındaki muvaffakiyet derecesi temel alınır.

(2) Müfettiş sıfatını kazandıktan sonra vazifesinden ayrılanlardan yine atananların kıdemi, kendi devirlerinin sonunda olacak halde belirlenir.

(3) Başkanlık yaptıktan sonra müfettişliğe dönenler devirlerinin en kıdemlisi sayılır. Tıpkı devirde bu durumda birden fazla müfettiş var ise bunların kıdem sırasının tespitinde ayrıyeten kendi ortalarındaki kıdem temel alınır.

(4) Başkanlığa, 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 6 ncı hususu uyarınca atananlardan; yeterlik imtihanında muvaffakiyet göstermek suretiyle müfettiş, denetmen, denetçi, kontrolör unvanlarından birini iktisap edenlerin kontrol mesleğinde geçen müddetleri ile üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen müddetlerinin tamamı, kontrol mesleğinden olmayanların ise üst kademe kamu yöneticiliklerinde geçen hizmet müddetlerinin yarısı kontrol meslek kıdeminden sayılır.

(5) Çeşitli düzenlemeler ile Bakanlığa naklen ataması yapılan müfettişlerin Başkanlıktaki kıdem sıralamasında, kendi kurumlarında müfettişliğe ya da başmüfettişliğe atanma tarihleri temel alınır.

(6) Yetkili müfettiş yardımcıları, müfettiş yardımcılarından kıdemlidir. Yetkili müfettiş yardımcıları ortasındaki kıdem sırası yetki tarihlerindeki önceliğe nazaran, tıpkı tarihte yetki alanların kıdem sırası da müfettiş yardımcılığı giriş imtihanındaki muvaffakiyet sırasına nazaran belirlenir.

(7) Birebir yeterlik imtihanına giren ve muvaffakiyet sıraları eşit olan Müfettişlerin ortalarındaki kıdem sırası ise müfettiş yardımcılığı giriş imtihanındaki muvaffakiyet sıralarına nazaran belirlenir.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Başkanlığın Çalışma Asılları, Düzenlenecek Raporlar ile Çeşitli ve Son Kararlar

BİRİNCİ KISIM

Başkanlığın Çalışma Temelleri

Kontrol faaliyetlerinin planlanması

HUSUS 48 – (1) Kontrol faaliyetleri, kontrol plan ve programları çerçevesinde yürütülür.

(2) Kontrol planının hazırlanmasında Başkanlığın faaliyet ve maksatları ile kontrol siyasetleri göz önünde bulundurulur.

(3) Kontrol planında, Başkanlığın faaliyetleri çerçevesinde risk odaklı çalışmalar yapılarak kontrolde tartı verilecek en önemli alanlar belirlenir ayrıyeten Bakanlık kontrol üniteleri ve ilgili merkez ve taşra ünitelerinin yöneticileri ile uyum toplantıları yapılarak kontrol planında yer alması istenilen konulara ait görüş ve teklifler alınabilir.

(4) Kontrol planı ve programı Bakan onayı ile yürürlüğe girer.

(5) Kontrol planı ve programında Bakan onayı ile değişiklik yapılabilir. Ayrıyeten, gerek duyulması halinde Bakan onayı ile kontrol planı ve programı dışında her vakit inceleme ve kontrol yapılabilir.

(6) Başkanlığa intikal eden ihbar, şikayet ve dilekçelerden mahallinde sonuçlandırılması mümkün görülenler; öncelikle ilgili merkez yahut taşra ünitelerine, bağlı kuruluşlara ya da valiliklere gönderilebilir. Rehberlik ve Teftiş Başkanlığınca bu biçimde intikal ettirilen ya da öbür yollardan taraflarına ulaşan ihbar, şikayet ve dilekçelerden merkez yahut taşra ünitelerince, bağlı kuruluşlarca yahut valiliklerce incelenip soruşturulmalarında müfettişlik bilgi ve yeteneği ile teftiş prosedür ve tekniklerinin kullanılması gerekli görülen hususlar Başkanlığa iletilir.

Müfettişlerin görevlendirilmesi ile çalışma yöntem ve temelleri

UNSUR 49 – (1) Müfettiş, Bakan talimatı yahut onayı üzerine Lider tarafından görevlendirilir ve çalışma sonuçlarını Başkanlığa bildirir.

(2) Müfettişlerin üzerinde tek ya da heyet olarak birden fazla vazife olabilir. İşlerin, tabi oldukları müddetleri aksatmayacak halde yapılması temeldir.

(3) Çalışmaların sonuçlarına ilişkin bütün rapor ve yazıların çalışma esnasında düzenlenmesi ve tamamlanması temeldir.

(4) Müfettişler görevlendirildikleri hususlarda bağımsız olarak çalışırlar. Fakat, gerekli görülen durumlarda; soruşturma, inceleme ve kontrol süreçlerinin birden fazla Müfettiş tarafından birlikte yürütülmesi de mümkündür. Bu çeşit çalışmalarda iş kısmını yapmak, işlerin vaktinde sonuçlandırılmasını sağlamak, Başkanlıkla haberleşmeyi yürütmek kıdemli müfettiş tarafından yerine getirilir. Öbür yazışmalar, işin gereğine nazaran heyet liderinin ya da heyet üyelerinin tamamının imzalarıyla yapılır. Lider yardımcılarının müşterek çalışmalarda misyon alması halinde, heyeti lider yardımcısı koordine eder.

(5) Birlikte yürütülen işlerde müşterek rapor düzenlenmesi temeldir.

(6) Görevlendirme yapılırken işin ivediliği, niteliği, kapsamı ve sair nedenlerle Başkanlıkça işin tamamlanması için belirlenen müddete uyulması temeldir.

(7) Müfettişler, vazifeleri ile ilgili bahislerde kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve hükmî bireylerle direkt yazışma yapabilirler. Fakat, Cumhurbaşkanlığı, TBMM, yüksek yargı organları, öbür Bakanlıkların merkez ve yurtdışı üniteleriyle olan yazışmalar Başkanlık aracılığıyla genel asıllara nazaran yapılır.

Vazifelerin müddetinde bitirilememesi ve işin evresi

UNSUR 50 – (1) Müfettişler, kendilerine verilen misyonları orta vermeden Başkanlıkça belirtilen müddetler içinde şahsen yapıp bitirirler. Müddetinde tamamlanamayacağı anlaşılan vazifeler hakkında Başkanlığa vaktinde bilgi verip alacakları talimata nazaran hareket ederler.

(2) Müfettişlere verilen misyonun devredilmemesi temeldir. Geri bırakma ve periyot mecburiliği doğarsa; Başkanlığın talimatı yahut müsaadesi ile misyon öteki bir müfettişe devredilebilir.

(3) Vazifeleri esnasında müfettişin vefatı, ağır hastalığa yakalanması, meslekten çıkarılma ve gibisi zorlayan sebeplerle, misyonun tamamlanmasının mümkün olmadığı durumlarda Başkanlıkça öteki müfettiş görevlendirilir.

(4) Dönem sürecinde devredilecek işe ilişkin incelenen bütün evrak, defter ve kayıtlar bir dizi pusulasına bağlanarak zaman notuyla birlikte imza karşılığı devralan müfettişe teslim edilir. Üç nüsha düzenlenen dizi pusulası ve periyot notunun aslı devralan müfettişe verilir. Suretlerden biri iş evrakına konmak üzere Başkanlıkta kalır. Öbür suret evre eden müfettişe verilir.

Öteki ünitelerle ortak çalışma ve uyum

UNSUR 51 – (1) Müfettişler, görevlendirildikleri hususlarda Bakanlık merkez, taşra ve yurtdışı teşkilatları ile bağlı, ilgili ve bağlantılı kuruluşlarında birebir ünite yahut bahislerde başlatılmış olan soruşturma, inceleme ve kontrolleri kendisi yürütür.

(2) Bakan yahut Lider tarafından misyon verilmesi halinde, öteki kamu kurum ve kuruluşlarının kontrol elemanları ile müşterek rehberlik, teftiş, inceleme, ön inceleme ve soruşturma yapılabilir. Bakanlıkça başlatılan ve müşterek çalışmayı gerektiren inceleme, teftiş ve soruşturmalarda uyum misyonu Bakanlık müfettişi tarafından yürütülür.

Yurt dışına gönderilme

UNSUR 52 – (1) 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin 2 nci unsuru çerçevesinde belirlenen lisanlardan yeniden anılan husus uyarınca tespit olunan temel ve yordamlar çerçevesinde yapılan yabancı lisan düzey tespiti sonunda en az (C) seviyesinde başarılı olduklarına dair geçerliliği devam eden evrak yahut ÖSYM tarafından eşdeğerliği kabul edilen ve milletlerarası geçerliliği bulunan bir imtihandan doküman sahibi Lider ve müfettişler Bakanlığı ilgilendiren bahislerde inceleme ve araştırma yapmak üzere, Liderin önerisi ve Bakanın Onayı ile bir yılı geçmemek üzere kıdem sırasına nazaran yurt dışı vazifeye gönderilebilirler.

(2) Birinci fıkra uyarınca müfettişlerin yurt dışı misyona gönderilmesindeki kıdem sırasının tespitinde; müfettiş ve/veya müfettiş yardımcılığı takımındaki fiili hizmet mühleti temel alınır. Fakat müfettişlerin seminer, toplantı, sempozyum, kongre üzere kısa müddetli yurt dışı görevlendirilmelerinde birinci fıkrada belirlenen yordama nazaran alınmış ve geçerliliği devam eden yabancı lisan evrakının mevcudiyeti dışında diğer bir koşul aranmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seo instagram takipçi satın al grandpashabet giriş lidyabet yeni giriş slotbar giriş meritparkbet nilbahis betroyal fairbahis canlı maç izle medyum mavibet fashionbet sohbet