Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği yayımlandı

Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği yayımlandı

Ticaret Bakanlığından:

TİCARET DENETMENLİĞİ YÖNETMELİĞİ

BİRİNCİ KISIM

Hedef, Kapsam, Destek ve Tanımlar

Gaye

UNSUR 1 – (1) Bu Yönetmeliğin maksadı, Ticaret Denetmen Yardımcılarının mesleğe alınmaları, giriş imtihanları, yetiştirilmeleri, yeterlik imtihanları ile Ticaret Denetmenleri ve Ticaret Denetmen Yardımcılarının vazifeleri, yetkileri, sorumlulukları ve atamaları ile çalışma yöntem ve asıllarını düzenlemektir.

Kapsam

HUSUS 2 – (1) Bu Yönetmelik, Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatı takımlarında bulunan Ticaret Denetmenleri ile Ticaret Denetmen Yardımcılarını kapsar.

Destek

UNSUR 3 – (1) Bu Yönetmelik, 27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamenin ek 24 üncü unsuru ile 10/7/2018 tarihli ve 30474 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 470 inci hususuna dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar

HUSUS 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Bakan: Ticaret Bakanını,

b) Bakanlık: Ticaret Bakanlığını,

c) Bakan Yardımcısı: Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısını,

ç) Ünite amiri: Ticaret Bakanlığı merkez teşkilatı ünite amirlerini,

d) Bölge Müdürlüğü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğünü,

e) Bölge Müdürü: Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürünü,

f) Denetmen: Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcısını,

g) Genel Müdür: Eser Güvenliği ve Kontrolü Genel Müdürünü,

ğ) Genel Müdürlük: Eser Güvenliği ve Kontrolü Genel Müdürlüğünü,

h) Giriş imtihanı: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş imtihanını,

ı) Giriş imtihanı komitesi: Ticaret Denetmen Yardımcılığı giriş imtihanı kurulunu,

i) KPSS: Kamu İşçi Seçme İmtihanını,

j) ÖSYM: Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezini,

k) Parti: Sınıfı, tipi, ambalajı ve parti numarası birebir olan ve bir seferde denetime sunulan eserler bütününü,

l) İşçi Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı İşçi Genel Müdürlüğünü,

m) Şube Müdürü: Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürünü,

n) Taşra teşkilatı: Ticaret Bakanlığı gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret vilayet müdürlükleri ile hür bölge müdürlüklerini,

o) Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğü ve Ticaret Denetmenleri Servisi: Kontrolün sürekliliğini ve aktifliğini sağlamak emeliyle, Bölge Müdürlüklerinin misyon alanı içinde denetmen bulundurulmasına gerek görülen vilayet ve ilçelerde oluşturulan kontrol ünitelerini,

ö) Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürlüğü: Ticaret Bakanlığı Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürlüğünü,

p) Yeterlik imtihanı: Ticaret Denetmenliği yeterlik imtihanını,

r) Yeterlik imtihanı kurulu: Ticaret Denetmenliği yeterlik imtihanı kurulunu,

söz eder.

İKİNCİ KISIM

Giriş İmtihanına Ait Asıllar

Denetmen Yardımcılığına giriş

HUSUS 5 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcıları, takım ve muhtaçlık durumuna nazaran Bakanlık tarafından uygun görülecek tarihte ve yerde yapılacak özel bir giriş imtihanı ile mesleğe alınırlar. Ticaret Denetmen Yardımcılarından yeterlik imtihanını muvaffakiyet ile tamamlayanlar Ticaret Denetmeni olarak atanırlar.

Giriş imtihanı

UNSUR 6 – (1) Giriş imtihanı, yazılı ve kelamlı yahut sadece kelamlı imtihan olarak yapılır. Yazılı imtihan Bakanlık tarafından yapılabileceği üzere, imtihanın tamamı yahut bir kısmı ÖSYM Başkanlığına, Ulusal Eğitim Bakanlığına yahut üniversitelere yaptırılabilir. Kelamlı imtihan ise Bakanlık tarafından yapılır.

(2) Giriş imtihanının yazılı ve kelamlı olarak yapılması halinde yazılı imtihana, KPSS muvaffakiyet sırasına nazaran, atama yapılacak takım sayısının yirmi katından fazla olmamak kaydı ile aday çağrılır. Sadece kelamlı imtihan yapılması halinde ise, KPSS muvaffakiyet sırasına nazaran, atama yapılacak takım sayısının üç katından fazla olmamak kaydı ile aday çağrılır. Son sıradaki aday ile birebir puana sahip olan adaylar da imtihana kabul edilir.

Giriş imtihanı duyurusu

UNSUR 7 – (1) Giriş imtihanının müracaat koşulları, imtihan mevzuları, birinci ve son müracaat tarihi, müracaat evrakının temin edileceği yer, müracaat yeri, gerek görülmesi halinde tahsil kısımları ve kontenjanları, tahsil kısımları prestijiyle atama yapılacak takımların sınıfı, dereceleri, sayıları, imtihana çağrılacak aday sayısı, imtihanın yeri, vakti, kıymetlendirme usulü, müracaatta istenen doküman ve beyanlar imtihana son müracaat tarihinden en az otuz gün evvel Resmi Gazete’de, Aile, Çalışma ve Toplumsal Hizmetler Bakanlığı ile Bakanlık internet sitesinde yayımlanmak suretiyle duyurulur.

Müracaat kaideleri

HUSUS 8 – (1) Giriş imtihanına katılacaklarda aşağıdaki koşullar aranır:

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci unsurunda yer alan koşulları taşımak.

b) Üniversitelerin en az dört yıllık eğitim veren siyasal bilgiler, hukuk, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme, mühendislik ve ziraat fakülteleri ile öbür fakültelerin mühendislik, fizik, kimya, biyoloji, dış ticaret, milletlerarası ticaret ve lojistik, milletlerarası ticaret ve istatistik kısımları ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Şurası tarafından kabul edilen yurt içindeki yahut yurt dışındaki öğretim kurumlarından mezun olmak.

c) Giriş imtihanının yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü prestijiyle otuz beş yaşını doldurmamış olmak.

ç) Sağlık durumu açısından her türlü iklim ve seyahat kurallarında misyon yapabilecek durumda olmak.

d) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen KPSS puan cinsinde yahut cinslerinden Bakanlıkça belirlenen taban puanı almış olmak.

Giriş imtihanına müracaat ve istenecek evraklar

HUSUS 9 – (1) Son müracaat tarihi prestijiyle 8 inci unsurda belirtilen koşullara sahip olan adaylar giriş imtihanı başvurusunu, duyuruda belirtilen müracaat mühleti içerisinde elektronik ortamda yaparlar. Duyuruda belirtilen müddet içinde elektronik ortamda yapılmayan müracaatlar dikkate alınmaz.

(2) Giriş imtihanına başvuracaklardan Bakanlık internet sitesinde yayımlanacak Fotoğraflı İş Talep Formu istenir.

Müracaatların incelenmesi ve adayların imtihana kabulü

HUSUS 10 – (1) Giriş imtihanının sekretarya hizmetleri İşçi Genel Müdürlüğünce yürütülür. İşçi Genel Müdürlüğü, müddetinde yapılan müracaatları inceleyerek adayda aranan koşulların mevcut olup olmadığını tespit eder.

(2) Giriş imtihanına girmeye hak kazanan adayların isimleri ile imtihanın yapılacağı yer, gün ve saat, imtihan tarihinden en az on beş gün evvel Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.

Giriş imtihanı komitesi

HUSUS 11 – (1) Giriş imtihanı komitesi, Bakan tarafından görevlendirilen Bakan Yardımcısı ya da İşçi Genel Müdürü başkanlığında toplam beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Giriş imtihanı için birden fazla giriş imtihanı kurulu oluşturulabilir.

(2) Bakan Yardımcısının giriş imtihanı kurulu lideri olduğu durumlarda, İşçi Genel Müdürü ve Genel Müdür giriş imtihanı kurulunun natürel üyesi olup kalan asıl ve yedek üyeler ünite amirleri ve bunların yardımcıları ortasından; İşçi Genel Müdürünün giriş imtihanı komitesi lideri olduğu durumlarda ise kalan asıl ve yedek üyeler ünite amirleri ve bunların yardımcıları ortasından Bakan tarafından belirlenir.

(3) Giriş imtihanı kurulu üye tam sayısı ile toplanır. Giriş imtihanı komitesine asıl üyelerin rastgele bir nedenle katılamamaları halinde, yedek üyeler tespit sırasına nazaran katılırlar.

(4) Giriş imtihanı komitesi; 6 ncı unsurun birinci fıkrası gizli kalmak üzere, yazılı imtihan sorularının hazırlanması ve karşılıkların kıymetlendirilmesi, kelamlı imtihanın yapılması, sonuçların ilan edilmesi, itirazların sonuçlandırılması ve imtihanla ilgili öteki süreçlerin yürütülmesiyle vazifelidir.

(5) Giriş imtihanı kurulu lideri ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının yahut evlatlıklarının katıldıkları giriş imtihanlarında misyon alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yazılı imtihan

HUSUS 12 – (1) Yazılı imtihan, gereksinim duyulan tahsil kollarına nazaran belirlenecek bahislere ilaveten genel iktisat bilgisi alanında yapılır. Yazılı imtihan mevzuları ve yükleri giriş imtihanı duyurusunda belirtilir.

Yazılı imtihanın kıymetlendirilmesi

HUSUS 13 – (1) Yazılı imtihanda başarılı olabilmek için her imtihan kümesinden yüz tam puan üzerinden en az altmış puan alınması ve tüm imtihan kümelerinin ortalama notunun en az yetmiş puan olması gereklidir. Giriş imtihanı komitesince belirlenecek sıraya nazaran okunacak kümelerin birinden altmış puandan aşağı not alan adayın öteki imtihan kümelerine ait imtihan kağıtları kıymetlendirilmez.

(2) Yapılacak değerlendirmede başarılı bulunan adayların isimleri en yüksek puandan başlamak üzere puan sırasına nazaran listelenir.

(3) Yazılı imtihanda başarılı olanlar ortasından, en yüksek puandan başlanarak atama yapılacak takım sayısının üç katı aday (son sıradaki adayla birebir puanı alanlar dahil) kelamlı imtihana çağrılır.

Yazılı imtihanın sonuçlarının duyurulması

HUSUS 14 – (1) Yazılı imtihan sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.

Kelamlı imtihan

UNSUR 15 – (1) Yazılı imtihan sonucunda kelamlı imtihana girme hakkını kazananlara, imtihanın yapılacağı yer, gün ve saat, kelamlı imtihan tarihinden en az on gün evvel Bakanlık internet sayfasında ilan edilmek suretiyle duyurulur. Adaylara ayrıyeten yazılı tebligatta bulunulmaz.

(2) Kelamlı imtihan, adayların;

a) Giriş imtihanı duyurusunda belirtilen imtihan hususlarına ait bilgi seviyesi,

b) Bir mevzuyu kavrayıp özetleme, tabir yeteneği ve muhakeme gücü,

c) Liyakati, temsil kabiliyeti, davranış ve reaksiyonlarının mesleğe uygunluğu,

ç) Özgüveni, ikna kabiliyeti ve inandırıcılığı,

d) Genel yetenek ve genel kültürü,

e) Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı,

istikametlerinden kıymetlendirilerek, başka farklı puan verilmek suretiyle gerçekleştirilir.

Kelamlı imtihanın kıymetlendirilmesi

UNSUR 16 – (1) Adaylar, giriş imtihanı komitesi tarafından 15 inci unsurun ikinci fıkrasının (a) bendi için elli puan, (b) ila (e) bentlerinde yazılı özelliklerin her biri için onar puan üzerinden kıymetlendirilir ve verilen puanlar başka farklı tutanağa geçirilir. Bunun dışında kelamlı imtihan ile ilgili rastgele bir kayıt sistemi kullanılmaz. Kelamlı imtihanda başarılı sayılmak için giriş imtihanı komitesi lider ve üyelerinin yüz tam puan üzerinden verdikleri puanların aritmetik ortalamasının en az yetmiş olması koşuldur.

Giriş imtihanı notu

UNSUR 17 – (1) Giriş imtihanı notu, giriş imtihanının yazılı ve kelamlı yapılması halinde, yazılı ve kelamlı imtihan notlarının aritmetik ortalaması alınarak belirlenir. Sırf kelamlı imtihan yapılması durumunda ise giriş imtihanı notu kelamlı imtihan notudur.

(2) Giriş imtihanı komitesince imtihan sonuçları, notu en yüksek adaydan başlamak suretiyle muvaffakiyet derecesine nazaran tahsil kısımları prestijiyle farklı başka liste halinde tespit edilerek tutanağa bağlanır.

(3) Giriş imtihanı sonuçları Bakanlık internet sayfasında ilan edilir. İlgililere ayrıyeten yazılı tebligat yapılmaz.

(4) Giriş imtihanı sonuçlarını gösterir listede yer alan adaylardan en yüksek puandan başlanarak atanacak takım sayısı kadar asıl aday imtihanı kazanmış sayılır. Giriş imtihanında bir tahsil koluna ayrılan kontenjan sayısı kadar adayın başarılı olamaması halinde Bakanlık, tahsil kısımlarının kontenjanları ortasında değişiklik yapabilir. Yapılan imtihanlarda başarılı olmak kuralıyla giriş imtihanı duyurusunda belirtilen Ticaret Denetmen Yardımcısı takım sayısının yarısını geçmemek üzere giriş imtihanı komitesi tarafından belirlenen sayıda yedek adayın isimlerini kapsayan bir liste belirlenerek ilan edilir. Yedek listede yer alan adayların hakları daha sonraki imtihanlar için kazanılmış hak ve öncelik teşkil etmez ve her halükarda bir yılı geçemez.

(5) İmtihana katılan adaylar imtihan sonuçlarına itiraz edebilir. İtirazlar imtihan sonuçlarının duyurulmasından itibaren on gün içerisinde ve yazılı olarak İşçi Genel Müdürlüğüne yapılır. İtirazlar giriş imtihanı komitesince en geç on gün içerisinde incelenerek sonuçlandırılır ve sonuç şikayet sahibine yazılı olarak bildirilir. İmtihan kurulunun itiraz üzerine verdiği kararlar nihaidir.

(6) Adayların muvaffakiyet puanlarının birebir olması halinde sırasıyla yazılı puanı ve giriş imtihanına başvurduğu KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır.

Gerçeğe alışılmamış beyan

HUSUS 18 – (1) İmtihanı kazananlardan, iş talep formunda gerçeğe ters beyanda bulunduğu tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve atamaları yapılmaz; atama yapılmış ise iptal edilir. Gerçeğe muhalif beyanda bulunanlar hiçbir hak talebinde bulunamazlar.

(2) Gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu tespit edilenler hakkında 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun ilgili kararları uygulanmak üzere Cumhuriyet Başsavcılığına cürüm duyurusunda bulunulur. Bu halde Bakanlığı yanıltanlar kamu vazifelisi ise durumları çalıştıkları kurumlara bildirilir.

Atama

HUSUS 19 – (1) Giriş imtihanını kazanarak kendilerine yapılan bildirimi müteakip belirtilen müddet içinde istenilen dokümanları İşçi Genel Müdürlüğüne teslim edenler, Bakanlık tarafından Ticaret Denetmen Yardımcısı takımlarına atanırlar.

(2) Atama yapılması için kendilerine bildirilen mühlet içinde mazeretsiz olarak başvurmayan yahut ataması yapıldığı halde mühleti içinde misyona mazeretsiz başlamayan adaylar atanma hakkından feragat etmiş sayılır.

(3) Geçerli rastgele bir mazereti olmaksızın vazifeye başlamayan asıl adayların yerine yedek adaylar muvaffakiyet sırasına nazaran çağrılır.

ÜÇÜNCÜ KISIM

Ticaret Denetmen Yardımcılarının Yetiştirilmesi

Yetiştirmenin gayesi

HUSUS 20 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcılarının yetiştirilmesinde;

a) Denetmenliğin gerektirdiği nitelikleri kazandırmak,

b) Misyon ve yetki alanına giren yürürlükteki mevzuat ile kontrol mevzularında deneyim ve uzmanlık kazanmalarını sağlamak,

c) Eser ve eser kümesi alanında uzmanlaşmalarını sağlamak,

ç) Dış ticaret siyaseti, eser güvenliği, kalite ve kontroller hakkında bilgilendirilmelerini sağlamak,

d) Bakanlığın teşkilat yapısı, vazifeleri, çalışma yol ve temelleri hakkında bilgi ve deneyim kazandırmak,

e) Bakanlığın vazife alanına giren mevzulara ait ulusal ve milletlerarası mevzuata ve bu mevzuatın uygulanmasına ait bilgi ve marifetleri kazandırmak,

f) Bilgi, yetenek ve yeterliklerine nazaran yetişme ve gelişme tarafından gereken imkanların sağlanması suretiyle mesleksel bahislerde bilimsel ve teknik çalışma ile araştırma alışkanlığını kazandırmak,

maksatları göz önünde bulundurulur.

Yetiştirme hal ve temelleri

HUSUS 21 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcısı takımına atananlar, Genel Müdürlüğün ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürlüğünün de görüşü alınmak suretiyle İşçi Genel Müdürlüğünce uygun görülen yerlerde 21/2/1983 tarihli ve 83/6061 sayılı Bakanlar Konseyi Kararı ile yürürlüğe konulan Aday Memurların Yetiştirilmelerine Ait Genel Yönetmelik kararları çerçevesinde adaylık eğitimine tabi tutulurlar. Adaylık eğitimine ait İşçi Genel Müdürlüğünce hazırlanan eğitim planı Bakan tarafından onaylanır.

(2) Ticaret Denetmen Yardımcıları birinci fıkrada belirtilen eğitimin yanı sıra aşağıdaki programa nazaran yetiştirilirler:

a) Birinci periyot çalışmaları: Bu devir ofis çalışmalarını kapsar. Ticaret Denetmen Yardımcıları ofisin belge, arşiv, yazışma üzere mevzuları hakkında bir evrak hazırlarlar. Çalışmalarda Ticaret Denetmenleri, Ticaret Denetmen Yardımcılarına nezaret ederler.

b) İkinci devir çalışmaları: Bu devir çalışmalarında Ticaret Denetmen Yardımcılarının, Ticaret Denetmeni refakatinde muhakkak bir tarım eseri ve eser güvenliği kontrollerine tabi bir eser kümesi üzerinde teorik araştırma ve inceleme yapmaları sağlanır. Devir sonunda, üzerinde çalıştıkları eser hakkında yapacakları bir araştırmayı Genel Müdürlüğe yahut Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürlüğüne ulaştırılmak üzere Bölge Müdürlüğüne teslim ederler.

c) Üçüncü devir çalışmaları: Birinci ve ikinci periyot çalışmaları Bölge Müdürlüğünce kâfi görülen Ticaret Denetmen Yardımcıları, Ticaret Denetmeni refakatinde, ikinci devir çalışmasında üzerinde çalıştıkları eserin ve bu eserin bulunduğu kümeye dahil öbür eserlerin kontrolüne çıkarak ve çalışmalarını eser kümesi üzerinde ağırlaştırarak kontrol konusunda bilgi ve maharet kazanırlar.

(3) Birinci yıl çalışmalarını tamamlayan Ticaret Denetmen Yardımcıları için refakat eden Ticaret Denetmeninin uygun kıymetlendirme raporu sonucunda Bölge Müdürlüğünce, üzerinde çalıştıkları eser yahut eser kümesinin kontrollerine tek başlarına çıkma yetkisi verilir.

(4) Ticaret Denetmen Yardımcıları, ikinci ve üçüncü yıl çalışmalarında ise altışar aylık periyotlar halinde kendilerine verilen eser ve eser kümelerine ait kontrol deneyimi ve kontrol mevzuatına hakimiyet sağlama üzerine uygulamalı çalışmalar yaparlar. Devir sonlarında Bölge Müdürlüğünce uygun görülen Ticaret Denetmen Yardımcılarına, üzerinde çalıştıkları eser yahut eser kümesinin kontrollerine tek başlarına çıkma yetkisi verilir.

(5) Ticaret Denetmen Yardımcılarının üç yıl içinde yetiştirilmesiyle ilgili öbür faaliyetler Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürlüğü tarafından belirlenir.

DÖRDÜNCÜ KISIM

Yeterlik İmtihanı ve Denetmenliğe Atanma

Yeterlik imtihanı

HUSUS 22 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcılarının vazife ve yetki alanlarını ilgilendiren mevzuat ve uygulamalar ile araştırma, inceleme, kontrol usulleri konusunda edindikleri bilgi ve deneyim ile mesleğin gerektirdiği öbür bilgi ve nitelikler konusunda kazanımlarını tespit etmek hedefiyle Genel Müdürlükçe yeterlik imtihanı yapılır.

(2) Yeterlik imtihanı yazılı ve kelamlı olmak üzere iki kısımdır.

Yeterlik imtihanına çağrılma

HUSUS 23 – (1) Ticaret Denetmen Yardımcısı olarak, aylıksız müsaade ile toplamı üç ayı aşan hastalık ve refakat müsaadeleri hariç en az üç yıl fiilen çalışanlar Genel Müdürlükçe yeterlik imtihanına çağrılırlar.

Yeterlik imtihanı komitesi

HUSUS 24 – (1) Yeterlik imtihanı komitesi, Bakanın onayı ile Genel Müdür yahut Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürü başkanlığında, Genel Müdürlük, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürlüğü ve İşçi Genel Müdürlüğünden birer Genel Müdür Yardımcısı yahut Daire Lideri ile bir Bölge Müdürü olmak üzere toplam beş üyeden oluşur. Ayrıyeten Genel Müdürlük, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürlüğü ve İşçi Genel Müdürlüğünden üç de yedek üye belirlenir.

(2) Yeterlik imtihanı kurulu lideri ve üyeleri, kendilerinin, boşanmış olsalar dahi eşlerinin, üçüncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kayın hısımlarının yahut evlatlıklarının katıldıkları yeterlik imtihanlarında misyon alamazlar. Bunların yerine yedek üyeler katılır.

Yeterlik imtihanı hususları

HUSUS 25 – (1) Yeterlik imtihanı mevzuları şunlardır:

a) Eser güvenliği ve ticari kalite kontrolüne ait mevzuat.

b) Şimdiki Türkiye ve dünya iktisadı ve ticareti.

c) Milletlerarası ekonomik ve ticari örgütler.

ç) Dış ticaret mevzuatı ve milletlerarası ticari düzenlemeler.

d) Bakanlığın misyonları, teşkilat yapısı, idari ve mali işler, işçi ve protokol uygulamaları.

e) Genel kültür.

Yeterlik imtihanının kıymetlendirilmesi

UNSUR 26 – (1) Yeterlik imtihanının yazılı ve kelamlı kısımları yeterlik imtihanı komitesince başka farklı kıymetlendirilir.

(2) Yeterlik imtihanı notu, yazılı ve kelamlı notun aritmetik ortalamasıdır.

(3) İmtihana katılanlar, imtihan sonuçlarına itiraz edebilirler. İtirazlar, yeterlik imtihan komitesince en geç on gün içinde kıymetlendirilir ve sonuç ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Yeterlik imtihanı komitesinin kararı nihaidir.

(4) Yeterlik imtihanında başarılı olmak için yazılı ve kelamlı imtihanlardan farklı ayrı en az 70 puan almak gerekir.

Yeterlik imtihanını kazanamayanlar

UNSUR 27 – (1) Yeterlik imtihanında başarılı olamayan yahut imtihana girmeye hak kazandığı halde geçerli mazereti olmaksızın imtihan hakkını kullanmayanlara, bir yıl içinde ikinci sefer imtihan hakkı verilir. Kelamlı imtihanda başarısız olanlar, tekrar yazılı imtihana alınmadan direkt kelamlı imtihana alınır. İmtihanda ikinci kere başarısız olan yahut geçerli bir mazereti olmaksızın ikinci imtihan hakkını kullanmayanlar Ticaret Denetmen Yardımcılığı unvanını kaybederler ve Ticaret Denetmen Yardımcılığı ile alakaları kesilerek Bakanlıkta durumlarına uygun memur unvanlı takımlara atanırlar.

Denetmenliğe atanma

HUSUS 28 – (1) Yeterlik imtihanında muvaffakiyet gösteren Ticaret Denetmen Yardımcıları, Bakanlık tarafından Ticaret Denetmeni olarak atanırlar.

BEŞİNCİ KISIM

Denetmenlerin Vazife, Yetki ve Sorumlulukları

Denetmenlerin vazife ve yetkileri

UNSUR 29 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuata uygun olarak aşağıdaki vazifeleri yapar:

a) Bakanlığın sorumluluğunda bulunan eserlere yönelik kontrol vazifesini gerçekleştirmek, gerekli tutanak ve raporları hazırlayarak ilgili yerlere sunmak, her kontrol süreci için kontrol sürecinin başından sonuna kadar gerekli bilgi ve evrakları tertipli bir biçimde hazırlayarak Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne yahut Şube Müdürlüğüne bağlı ilgili Ticaret Denetmenleri Servisine teslim etmek.

b) Yürüttüğü kontrol vazifesi için gerekli gördüğü evrak ve evrakları, kontrol yaptığı kuruluş ve bireylerden istemek, bunları incelemek, bunların yetkili merciler tarafından onaylanmış örneklerini almak, ilgili yerlerde inceleme ve kontrol yapmak, bu hususlarda yetkili ve ilgililerden her türlü yardım ve bilgi talep etmek.

c) Gerektiğinde eserlerden numune almak.

ç) Kontrolle ilgili kesin karar tutanak ve raporlarını hazırlamak ve ilgili mercilere sunmak, kontrol süreç ve sürecine dair tüm bilgi ve evrakları tertipli biçimde dosyalayıp ilgili ünite arşivine teslim etmek.

d) Kontrol faaliyetinin engellenmesi durumunda, kolluk kuvvetlerinden yardım istemek ve onların nezaretinde kontrol yapmak.

e) Eser güvenliği ve kontrolü mevzuatında firmalar, firma temsilcileri ve işçiye yönelik olarak öngörülen kontrol, izleme, eğitim, sınıflandırma ve belgelendirme üzere faaliyetleri yerine getirmek.

f) Mevzuatın uygulanmasında görülen eksiklik ve aksaklıklar ile bunların düzeltilmesi istikametinde Bakanlığın talimatı yahut resen hazırladıkları rapor ve teklifleri Bölge Müdürlüğü kanalıyla Genel Müdürlüğe sunmak.

g) Kontrol faaliyetlerine ait Denetmenin sorumluluğundaki her türlü bilgi ve belgeyi ilgili bilgi sistemlerine aktarmak.

ğ) Ticaret Denetmen Yardımcılarının meslekte yetişmelerine yardımcı olmak.

h) Bakanlığın eser güvenliği ve kalite kontrollerine ait vereceği öteki işleri yapmak.

Denetmenlerin sorumlulukları

UNSUR 30 – (1) Denetmenler, ilgili mevzuat yeterince kendilerine verilen misyonları eksiksiz ve vaktinde yerine getirir.

(2) Denetmenler, resmi münasebetlerinde firma yetkililerine ve başka işçiye nezaket kurallarına uygun olarak davranır.

(3) Denetmenler, firmaların ticari sır olabilecek bilgiler ile ticari hal ve gidişatı hakkında elde ettikleri her türlü bilgiyi, mevzuat uyarınca açıklanması gerekmedikçe bâtın fiyat.

(4) Denetmenler, ortalarında üçüncü dereceye kadar akrabalık bağlantısı yahut akrabalarıyla çıkar birliği bulunan ya da tarafsızlığı hakkında kuşku uyandıracak derecede uyuşmazlık üzere halleri olan firmalarla ilgili kontrol yapamazlar; bu çeşit bir görevlendirmenin yapılması halinde durumu Şube Müdürüne bildirir.

(5) Denetmenler yürüttükleri kontrol faaliyetlerini takip eder ve sonuçlandırır.

(6) Denetmenler, kontrol faaliyetlerini 14/9/2010 tarihli ve 27699 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Kontrol Vazifelilerinin Uyacakları Mesleksel Etik Davranış Prensipleri Hakkında Yönetmelik uyarınca yürütür.

(7) Refakatine verilen Ticaret Denetmen Yardımcılarının en âlâ halde yetişmesine özel bir değer verirler ve bu hedefle refakat boyunca Ticaret Denetmen Yardımcılarının meslek ve hizmet gereklerine uygun halde yetişmelerini gözetirler.

(8) Denetmenler, kendisine verilen vazifelerin eksiksiz ve vaktinde yerine getirilmesinden amirlerine karşı sorumludur.

ALTINCI KISIM

Çalışma Asılları

Denetmenlerin çalışmaları

UNSUR 31 – (1) Denetmenler, vazife ve çalışmalarını eser güvenliği ve kontrolü mevzuatı ve ilgili öteki mevzuat çerçevesinde, Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürlüğünce belirlenen yöntem ve asıllar çerçevesinde yürütür.

(2) Denetmenler, Bakanlıkça verilen fotoğraflı ve mühürlü kimlik evrakını, kontrol esnasında istenmesini beklemeksizin göstererek kendilerini tanıtırlar.

(3) Dış ticaret kontrollerinin tek Denetmen tarafından; iç piyasa kontrollerinin iki Denetmen tarafından yapılması temeldir; lakin gerektiğinde daha fazla Denetmen görevlendirilebilir.

(4) Birden fazla Denetmenin yaptığı kontrollerde kıdemli Denetmenin görüşü temeldir. Lakin başka Denetmenin kontrol hakkında farklı bir görüşü varsa kontrol sonrasında farklı görüşü olan Denetmen tarafından durum tutanak altına alınır ve Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne yahut ilgili Şube Müdürlüğüne bağlı Ticaret Denetmenleri Servisine teslim edilir yahut elektronik ortamda kayıt altına alınır.

Kıdem

HUSUS 32 – (1) Kıdem, meslekte geçirilen müddettir. Eğitim çalışmaları üzere süreksiz ayrılmalar sonucunda, bu eğitimi muvaffakiyetle bitirdiğini tevsik edenler için bu ayrılma mühletleri meslek kıdeminden sayılır. Birebir giriş ya da yeterlik imtihanında muvaffakiyet gösterenler ortasında kıdem, imtihan muvaffakiyet sıralamasına nazaran belirlenir.

Mesai saatleri dışında ve tatil günlerinde çalışma

HUSUS 33 – (1) Denetmenlere, 17/3/1981 tarihli ve 2429 sayılı Ulusal Bayram ve Genel Tatiller Hakkında Kanunda belirtilen Ulusal Bayram ve genel tatil günleri ile hafta sonu tatilleri de dahil olmak üzere, mesai saatleri dışında da kontrol vazifesi verilebilir.

(2) Bu hususun uygulanmasına yönelik yol ve temeller Genel Müdürlük ve Tüketicinin Korunması ve Piyasa Nezareti Genel Müdürlüğünce düzenlenir.

Reddedilen partilerin ikinci kez kontrolü

UNSUR 34 – (1) Reddedilen partilerin kontrolüne yeniden birebir Denetmen gönderilir. Şayet diğer bir Denetmen gönderilecekse geri çeviren Denetmen de ikinci kontrolde kesinlikle bulunur.

(2) Birinci fıkrada belirtilen konular, partiyi geri çeviren Denetmenin; müsaade, süreksiz vazife yahut kontrol talebi geldiği anda öbür bir vazifede bulunması halinde uygulanmaz, lakin ikinci kontrolü yapan Denetmen tarafından partinin durumu hakkında, partiyi reddeden Denetmene bilgi verilir.

Mühür

HUSUS 35 – (1) Ticaret Denetmenlerine ve tek başına kontrol yetkisi verilmiş Ticaret Denetmen Yardımcılarına müteselsil sıra numarası taşıyan birer mühür verilir. Mührünü kaybeden Ticaret Denetmeni ve Ticaret Denetmen Yardımcılarına yoluna uygun süreçler tamamlandıktan sonra tekrar bir mühür verilir.

(2) Vazifeden ayrılan yahut 1 aydan fazla aylıksız müsaadeye ayrılan Denetmen mührünü Ticaret Denetmenleri Şube Müdürlüğüne iletilmek üzere ilgili Şube Müdürüne teslim eder.

Denetmenliğe tekrar atanma

HUSUS 36 – (1) İstifa, çekilme, emeklilik nedenleriyle ya da Bakanlık yahut başka kamu kurum ve kuruluşlarında misyon yapmak üzere Bakanlıktan ayrılan Denetmenler, 8 inci hususun birinci fıkrasının (b) bendindeki eğitim kaidesini taşımaları, boş takım bulunması ve hizmetlerine muhtaçlık duyulması kaydıyla İşçi Genel Müdürlüğünün önerisi ve Bakanın onayı ile yine Denetmenliğe atanabilirler.

Denetmenlerin gümrük süreçleri ile ilgili mükellefiyeti

HUSUS 37 – (1) Denetmenler; eser güvenliği ve kontrolü mevzuatının öngördüğü müsaade ve uygunluk belgeleri/referans numaraları olmayan, ambalajları üzerinde denetleme işareti ve eser standardının belirlediği işaretleme bilgileri bulunmayan yahut kontrol evrakının müddeti geçmiş bulunan malların ihracı ve ithaline ait rastgele bir bilginin kendilerine ulaşması halinde, gerekli önlemlerin gümrük yönetimlerince alınmasını teminen Bölge Müdürlüğüne iletilmek üzere durumu Şube Müdürüne bildirirler.

YEDİNCİ KISIM

Çeşitli ve Son Kararlar

Uygulamaya yönelik tedbirler

UNSUR 38 – (1) Genel Müdürlük; bu Yönetmelikte yer alan konularla ilgili olarak uygulamaya yönelik tedbirleri alır.

Yardım yükümlülüğü

HUSUS 39 – (1) Denetmenlere, misyonlarını yürütürken, ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile kontrolünü yaptıkları firmalar gereken kolaylığı göstermek ve yardım etmekle yükümlüdür.

Yürürlükten kaldırılan yönetmelikler

UNSUR 40 – (1) 29/6/2012 tarihli ve 28338 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Eser Denetmenliği Yönetmeliği ile 23/8/2016 tarihli ve 29810 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Gümrük ve Ticaret Denetmenliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.

Mevcut denetmen yardımcıları

SÜREKSİZ HUSUS 1 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarih prestijiyle Ticaret Denetmen Yardımcısı takımında bulunanların yeterlik imtihanları, 40 ıncı husus ile yürürlükten kaldırılan tabi oldukları mevzuat kararlarına nazaran sonuçlandırılır.

(2) Birinci fıkra kapsamında oluşturulacak kurullar bu Yönetmelik kararlarına nazaran teşekkül ettirilir.

Yürürlük

HUSUS 41 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

HUSUS 42 – (1) Bu Yönetmelik kararlarını Ticaret Bakanı yürütür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com canlı okey oyna tam sohbet izmir escort süperbahis bets10 giris Mecidiyeköy Escort bodrum escort bedava bahis esenyurt escort beylikdüzü escort avcilar escort