Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak

Van Büyükşehir Belediyesi 112 memur alacak

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE

BİRİNCİ SEFER ATANMAK ÜZERE MEMUR VE ZABITA MEMURU ALIM İLANI

Van Büyükşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’na tabi olarak istihdam edilmek üzere; Mahalli Yönetimlere Birinci Sefer Atanacaklara Dair İmtihan ve Atama Yönetmeliği ve Belediye Zabıta Yönetmeliği kararlarına nazaran aşağıda unvanı, sınıfı, derecesi, adedi, nitelikleri, KPSS çeşidi, KPSS taban puanı ve başka kaideleri taşımak kaydıyla, belirtilen boş takımlara açıktan atama yoluyla memur ve zabıta memuru alınacaktır.

MÜRACAAT GENEL VE ÖZEL KOŞULLARI:

Büyükşehir Belediyemizin üstte belirtilen boş memur ve zabıta memuru takımları için yapılacak müracaatlarda uyulması gereken genel ve özel kaideler aşağıdadır.

1) MÜRACAAT GENEL KURALLARI:

İlan edilen memur ve zabıta memuru takımlarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48’inci unsuru’nun (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel kaidelere sahip olmaları gerekmektedir.

a) Türk vatandaşı olmak,

b) Kamu haklarından yoksun bulunmamak,

c) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü unsurunda belirtilen müddetler geçmiş olsa bile; taammüden işlenen bir cürümden ötürü bir yıl yahut daha fazla mühletle mahpus cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı cürümler, Anayasal sisteme ve bu nizamın işleyişine karşı cürümler, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı berbata kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, cürümden kaynaklanan malvarlığı pahalarını aklama yahut kaçakçılık kabahatlerinden mahküm olmamak,

d) Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak yahut askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış veyahut ertelenmiş yahut yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e) Misyonunu devamlı yapmasına pürüz olabilecek akıl hastalığı yahut bedensel mahzuru bulunmamak,

f) İlan edilen takımlar için aranan öteki müracaat koşullarını taşımak,

g) Hangi takıma müracaat yaptığına dair dilekçe (Her aday eğitim durumuna nazaran ilan edilen sadece bir takıma müracaat yapacaktır.)

2) MÜRACAAT İÇİN ÖZEL KOŞULLAR:

a) İlan edilen unvanlar için mezun olunan okul prestiji ile tahsil kaidesini taşımak ve bu tahsille ilgili olarak 2020 yılı Kamu Çalışanı Seçme İmtihanından (KPSS) alım yapılacak unvanların karşısında belirtilen puan çeşitlerinden, belirtilen minimum KPSS puanı almış olmak.

b) Daha evvel çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik yahut ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

c) Zabıta memuru takımına başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci unsuru’nun (A) fıkrasında belirtilen kaidelerin yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A unsurunda yer alan özel kaidelere nazaran zabıta memuru takımlarına müracaat yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, bayanlarda en az 1,60 metre uzunluğunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu ortasında (+ -) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Uzunluk ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

d) Zabıta Memuru takımı için; İmtihanın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.

e) Zabıta Memuru ve Belediye Trafik Memuru takımları için; 13.10.1983 tarihli ve 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu kararlarınca verilen en az B sınıfı şoför evrakına sahip olmak.

3) MÜRACAAT ESNASINDA ADAYLARDAN İSTENİLEN EVRAKLAR:

Müracaat sırasında;

a) Müracaat Formu Belediyemizin www.van.bel.tr internet adresinden temin edilecektir.

b) Nüfus cüzdanı yahut kimlik kartının fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

c) Diploma yahut mezuniyet evrakının aslı yahut noter onaylı örneği yahut e-devlet üzerinden alınacak barkotlu mezuniyet dokümanı (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

d) Yabancı okul mezunları için denklik evrakının aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

e) KPSS sonuç evrakının ÖSYM wep sitesinden alınan doğrulama kodlu bilgisayar çıktısı,

f) Erkek adayların askerlikle ilişiği olmadığına dair beyanı,

g) Vazifesini devamlı olarak yapmaya mani bir durumu olmadığına dair beyanı,

h) 4 adet biyometrik fotoğraf (1 adedi forma yapıştırılacak),

i) Data Hazırlama ve Denetim İşletmeni ile Bilgisayar İşletmeni takımları için; Ulusal Eğitim Bakanlığı onaylı bilgisayar işletmeni sertifikası yahut mezun olduğu okulda bilgisayar dersi gördüğüne dair transkript evrakı aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

j) Avukatlık takımı için avukatlık ruhsatı aslı yahut noter onaylı örneği (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

k) Şoför dokümanının aslı yahut fotokopisi (Aslı ibraz edilmek kaydıyla suretleri belediyemizce tasdik edilebilir),

4) MÜRACAAT YERİ, TARİHİ, HALİ VE MÜHLETİ:

Zabıta Memuru takımı için kelamlı ve uygulamalı, öbür Memur takımları için kelamlı imtihana katılabilmek için;

a) Adaylar, müracaat esnasında istenilen dokümanları ile birlikte 08.03.2021 tarihinden 12.03.2021 Cuma gününe kadar (mesai saatleri arasında) müracaatlarını yapabileceklerdir.

b) Zabıta Memuru takımına yapılacak müracaatlar için; adayların müracaat için gerekli dokümanlarla birlikte belirtilen adrese şahsen başvurması gerekmektedir.

Öbür takımlar için;

c) Elektronik ortamda, Belediyemiz www.van.bel.tr internet adresine,

d) Şahsen yahut iadeli taahhütlü posta yolu ile Van Büyükşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Daire Başkanlığı (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sk. No: 5 İpekyolu / VAN) gönderebileceklerdir.

e) Eksik bilgi ve dokümanlarla ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan müracaatlar, Belediyemizce değerlendirmeye alınmayacaktır.

f) Postadaki gecikmeler ve duyuruda belirtilen mühlet içinde yapılmayan müracaatlar dikkate alınmayacaktır.

g) COVİD-19 Pandemisi nedeniyle zabıta memuru takımı dışındaki müracaatların mümkün mertebe www.van.bel.tr web sitemiz üzerinden yapılması önerilmektedir.

5) MÜRACAATLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ-BAŞVURUSU KABUL EDİLENLERİN İLANI:

a) Belediyemiz tarafından adayların T.C. Kimlik numarası ile ÖSYM kayıtlarının ahengi denetim edilmek suretiyle KPSS puanlarına nazaran sıralanarak, en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere ilan edilen takım sayısının beş katı oranında aday kelamlı imtihana çağrılacaktır,

b) İmtihana çağrılacak son sıradaki adayla birebir puana sahip olan başka adaylar da imtihana çağrılacaktır.

c) Kelamlı imtihana katılmaya hak kazanan adaylar ve KPSS puanları ile imtihan yeri ve vaktini 05.04.2021 Pazartesi günü Belediyemiz www.van.bel.tr internet adresinden ilan edilecektir.

d) Belediyemizce düzenlenen ve adayların kimlik bilgileri ile imtihan yeri ve tarihinin bulunduğu “Sınav Giriş Belgesi” düzenlenecektir. İmtihana girmeye hak kazanan adaylar imtihan giriş dokümanlarına 05.04.2021 tarihinden itibaren Belediyemizin (http://www.van.bel.tr) resmi internet sayfasından erişebileceklerdir. Ayrıyeten; İmtihan Giriş Evrakları imtihana girmeye hak kazanan adaylara müracaat formunun irtibat bilgileri kısmında belirtilmiş olduğu adrese gönderilecektir. Müracaat formunda belirtilmiş olan adres tebligat adresi olup, yanılgılı adres bildirimleri başvuranın sorumluluğundadır. Bu doküman imtihana girişte ibraz edilecektir.

e) İmtihana katılma hakkı elde edemeyen adaylara rastgele bir bildirimde bulunulmayacaktır.

6) İMTİHANIN YERİ, VAKTİ VE BAHİSLERİ:

Zabıta Memuru alımı için; kelamlı ve uygulamalı imtihan yapılacak olup, kelamlı imtihan ve uygulamalı imtihan 12.04.2021-16.04.2021 günleri ortasında başlamak üzere, Van Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı hizmet binası (Altıntepe Mahallesi Zeve Caddesi Trenyolu üstü Tuşba/VAN) adresinde yapılacaktır. Kelamlı ve uygulamalı imtihan tıpkı gün içerisinde bitirilemez ise sonraki gün devam edilecektir.

Öbür Memur takımlarının alımı için; kelamlı imtihan yapılacak olup, kelamlı imtihan 19.04.2021-07.05.2021 tarihleri ortasında Van Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binası 1 nolu toplantı salonunda (Seyit Fehim Arvasi Mahallesi Özdemir Sk. No: 5 İpekyolu / VAN) yapılacaktır. Kelamlı imtihan tıpkı gün içinde bitirilemez ise sonraki günü devam edilecektir.

İmtihan Mevzuları:

a) Kelamlı imtihan;

. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası,

. Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi,

. 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu,

. Mahalli Yönetimler İle İlgili Temel Mevzuat, hususları ile

Takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesini kapsar.

b) Zabıta Memuru için uygulamalı imtihan; takım unvanına ait mesleksel bilgi ve yeteneğin ölçülmesi ve sportif dayanıklılık üzere özelliklerin ölçülmesini kapsayacak halde yapılır.

7) İMTİHANIN KIYMETLENDİRİLMESİ VE İMTİHAN SONUÇLARINA İTİRAZ:

Memur takımları imtihanında kıymetlendirme:

Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Prensipleri ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat mevzularında 15’er puan, takım unvanına ait mesleksel ve uygulamalı bilgi ve yeteneğin ölçülmesinde ise 40 puan olmak üzere toplamda 100 tam puan üzerinden yapılır. İmtihanda başarılı sayılmak için imtihan heyeti üyelerince verilen puanların aritmetik ortalamasının en az 60 olması koşuldur.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı; belediye tarafından yapılan kelamlı imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve belediyenin internet adresinde ilan edilecektir.

Zabıta memuru imtihanında kıymetlendirme;

Kelamlı imtihan, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, Atatürk Unsurları ve İnkılap Tarihi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Mahalli Yönetimler ile ilgili Temel Mevzuat hususlarında 25’er puan olmak üzere toplamda 100 puan ve uygulamalı imtihan ise 100 tam puan üzerinden yapılır.

İmtihanda kıymetlendirme; kelamlı imtihanın %50 si, uygulamalı imtihanın %50 si alınarak imtihan puanı hesaplanacaktır. İmtihanda başarılı sayılmak için en az 60 puan alınması koşuldur.

Adayların atamaya temel muvaffakiyet puanı, Belediyemiz tarafından yapılan kelamlı ve uygulamalı imtihan sonucu hesaplanan imtihan puanı ile KPSS puanının aritmetik ortalaması alınmak suretiyle belirlenecek ve Belediyemizin internet adresinde ilan edilecektir.

Adayların atanmaya temel muvaffakiyet puanlarının tıpkı olması halinde KPSS puanı yüksek olana öncelik tanınır. En yüksek muvaffakiyet puanından başlamak üzere atama yapılacak takım sayısı kadar asıl aday ve asıl aday sayısı kadar da yedek aday belirlenecektir. Asıl ve yedek aday listeleri belediyemizin internet adresinden ilan edilecek ve listede yer alanlara ayrıyeten yazılı tebligat yapılacaktır.

İmtihan Konseyi; imtihan sonunda işçi alımı için ilana çıktığı takımlardan, muvaffakiyet puanlarını düşük bulduğu yahut kâfi bulmadığı takdirde imtihan duyurusunda ilan edilenlerin bir kısmını ya da hiçbirini alıp almama hakkına sahiptir.

Müracaat ve süreçler sırasında gerçeğe karşıt beyanda bulunduğu yahut rastgele bir halde gerçeği sakladığı tespit edilenlerin imtihanları geçersiz sayılır ve bunların atamaları yapılmaz. Bu üzere durumları tespit edilenlerin atamaları yapılmış olsa dahi atamaları iptal edilir. Bu şahıslar hiçbir hak talep edemezler ve haklarında Cumhuriyet Başsavcılığına hata duyurusunda bulunulacaktır.

İmtihan sonuçlarına, muvaffakiyet listesinin belediyenin internet adresinde ilanından itibaren yedi gün içinde yazılı olarak itiraz edilebilir. İtirazlar, imtihan heyeti tarafından yedi gün içerisinde sonuçlandırılır ve ilgiliye yazılı olarak bilgi verilir.

İlan olunur.

VAN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

php shell hacklink php shell seobizde.com hacklink canlı okey oyna tam sohbet izmir escort süperbahis bets10 giris instagram takipçi satın al cialis bodrum escort bodrum escort viagra bedava bahis gabile sugar daddy takipci al